Legislacja

viaTOLL - opłaty bez zmian

13 czerwca 2012

Na skierowane do ministra transportu pytania (interpelacja nr 4701) w sprawie wprowadzenia elektronicznego systemu poboru opłat dla samochodów osobowych odpowiedział sekretarz stanu w resorcie – Tadeusz Jarmuziewicz. Odpowiedział zwięźle – opłaty pobierane od pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony pobierane są tylko na odcinkach autostrad. Resort transportu nie planuje obecnie wprowadzenia ww. opłat na wszystkich kategoriach dróg. Całość odpowiedzi poniżej:

Szanowna Pani Marszałek! W odpowiedzi na interpelację pana posła Andrzeja Guta-Mostowego przesłaną przy piśmie z dnia 16 maja 2012 r., znak: SPS-023-4701/12, w sprawie wprowadzania elektronicznego systemu poboru opłat dla samochodów osobowych uprzejmie przekazuję stanowisko.

Na wstępie należy zaznaczyć, iż elektroniczny system poboru opłat obowiązuje w Polsce od 1 lipca 2011 r. Systemem zostały objęte pojazdy samochodowe oraz zespoły pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej (DMC) powyżej 3,5 tony, a także autobusy (niezależnie od ich masy całkowitej) na odcinkach dróg krajowych, tj. autostradach, drogach ekspresowych oraz drogach krajowych budowanych i zarządzanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA), zgodnie z art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115, z późn. zm.)

Tym samym elektroniczny system poboru opłat nie obejmuje pojazdów osobowych o dopuszczalnej masie całkowitej poniżej 3,5 tony. Dla pojazdów osobowych mają zastosowanie przepisy art. 37a ustawy z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2571), zgodnie z którym opłaty za przejazd autostradą pobierane są przez GDDKiA oraz spółki, z którymi zawarto umowy na budowę i eksploatację bądź wyłącznie eksploatację autostrad, każdy na zarządzanych przez siebie odcinkach.

Ponadto opłaty za przejazd autostradą dla pojazdów osobowych o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony, zarządzaną przez GDDKiA mogą być pobierane pod warunkiem przystosowania takiej autostrady do poboru opłat. Po raz pierwszy opłaty zaczęły być pobierane od 1 lipca 2011 r. na odcinku autostrady A2 Konin – Stryków, a od 1 czerwca 2012 r. będą również pobierane na odcinku autostrady A4 Wrocław – Katowice. Obecnie opłaty pobierane są w sposób manualny, a od 1 czerwca 2012 r. użytkownicy korzystający z ww. odcinków autostrad będą mogli uiszczać opłatę na zasadzie dobrowolności również w sposób elektroniczny po nabyciu urządzenia do poboru opłat viaAUTO.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z nowym rozporządzeniem ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie stawek opłat za przejazd autostradą (Dz. U., poz. 467) od 12 maja 2012 r. obniżona została opłata za przejazd płatnymi odcinkami autostrad zarządzanych przez GDDKiA dla pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej poniżej 3,5 tony. Od 12 maja 2012 r. stawki opłat wynoszą odpowiednio 0,10 zł/km dla kierowców pojazdów osobowych i 0,5 zł/km dla motocyklistów. Obniżone o połowę stawki opłat mają na celu m.in. zwiększenie dostępności autostrad zarządzanych przez GDDKiA dla wszystkich, którzy chcą z nich skorzystać w ruchu lokalnym i tranzytowym. Podjęta w tym zakresie decyzja wynika również z potrzeby przeniesienia ruchu na autostrady z pozostałych dróg publicznych. Odciążone zostaną drogi przebiegające przez miejscowości położone w pobliżu autostrad. Opłata pobierana jest za każdy przejechany kilometr autostrady. Szczegółowe wysokości opłat za poszczególne odcinki można znaleźć na stronie internetowej systemu, www.viaTOLL.pl.

Reasumując należy zaznaczyć, iż opłaty pobierane od pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony pobierane są tylko na odcinkach autostrad. Resort transportu nie planuje obecnie wprowadzenia ww. opłat na wszystkich kategoriach dróg.

Z poważaniem