Legislacja

W 2011 r. nowe formularze PIT

22 grudnia 2010

1 stycznia 2011 r. wchodzą w życie dwa rozporządzenia w sprawie wzorów zeznań podatkowych, które będą się odnosić już do dochodów lub strat za 2010 r. Osoby, które zechcą w rozliczeniu za 2010 r. wesprzeć wybraną organizację pożytku publicznego, nie będą już musiały podawać jej nazwy. Do przekazania 1 proc. podatku wystarczy numer wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego. Powodem jest zmiana ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie z 22 stycznia 2010 r. Zakłada ona ograniczenie danych, jakie musi podać osoba przekazująca odsetek podatku. Wejdzie też w życie nowelizacja ustawy o PIT dotycząca m.in. wspólnego składania zeznań małżonków. Zgodnie z art. 6 ust. 2a tej ustawy wniosek o łączne opodatkowanie może być wyrażony przez jedno z nich. Osobie podającej fałszywe dane w imieniu małżonka grozi odpowiedzialność karna. Dlatego w PIT-37 i PIT-36 w części K “Oświadczenie i podpis podatnika/małżonka/pełnomocnika” dodano wyrazy: “Oświadczam pod rygorem odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania, że spełniony jest warunek przewidziany w art. 6 ust. 2a ustawy”.

Źródła „Rzeczpospolita” – Monika Pogroszewska: „Nowe formularze PIT w rozliczeniu za 2010 rok” Dziennik Ustaw 2010.233.1528 i Dziennik Ustaw 2010.234.1534