Legislacja

W CEPiK nowa opłata ewidencyjna

14 grudnia 2009

Obowiązuje rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 grudnia 2009 r. w sprawie opłaty ewidencyjnej. Określa ono wysokość opłaty ewidencyjnej oraz sposób jej wnoszenia; tryb i zasady pobierania, ewidencjonowania, przekazywania i rozliczania opłaty; organy i podmioty zobowiązane do jej pobierania oraz nowy wzór miesięcznego sprawozdania z pobranych i przekazanych oplat ewidencyjnych (sprawozdanie z opłat ewidencyjnych pobieranych i przekazanych lub uiszczonych na rachunek Funduszu – Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców). Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie opłaty ewidencyjnej traci moc z dniem wejścia w życie nowego rozporządzenia tj. z dniem 13 grudnia 2009 r.