Legislacja

W ePD komplet aktów w sprawie Krajowego Punktu Kontaktowego

1 maja 2014

Aktualizacja zbioru aktów prawnych z zakresu prawa drogowego niesie pełen wykaz aktów prawnych regulujących istnieje i pracę Krajowego Punktu Kontaktowego. Udostępniliśmy więc zarówno akty rangi ustawy (ustawa - o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz druga ustawa o wymianie informacji z organami ścigania państw członkowskich Unii Europejskiej), jak i stosowne akty wykonawcze - rozporządzenia (rozporządzenie w sprawie wzoru formularza do przekazywania informacji dotyczących naruszeń, w związku z którymi składano zapytania za pośrednictwem Krajowego Punktu Kontaktowego. Dostępne są także:

Aktualizacja zbioru ePrawoDrogowe

wg stanu prawnego na 1.5.2014 r.

Akty prawne rzeczywiste (teksty w wersji opublikowanej)

Ustawa

o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym

Ustawa

o wymianie informacji z organami ścigania państw członkowskich Unii Europejskiej

Rozporządzenie

w sprawie sposobu wymiany informacji między punktem kontaktowym a podmiotami uprawnionymi oraz organami ścigania państw członkowskich Unii Europejskiej

Rozporządzenie

w sprawie wzoru formularza do przekazywania informacji dotyczących naruszeń, w związku z którymi składano zapytania za pośrednictwem Krajowego Punktu Kontaktowego

Ustawa

w sprawie wykroczeń, za które funkcjonariusze Straży Granicznej są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego

Ustawa

o zmianie ustawy - Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw

Ustawa

o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych

Akty prawne ujednolicone (teksty ujednolicone w zw. z publikacją rzeczywistych lub ich wejściem w życie)

Ustawa

Prawo o ruchu drogowym

Ustawa

o transporcie drogowym

Ustawa

o publicznym transporcie zbiorowym

Ustawa

o pomocy osobom uprawnionym do alimentów

Ustawa

o swobodzie działalności gospodarczej

Ustawa

o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich UE

Ustawa

Kodeks postępowania karnego

Ustawa

Kodeks karny

Ustawa

Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia

Ustawa

o postępowaniu egzekucyjnym w administracji

Ustawa

Kodeks wykroczeń

Ustawa

w sprawie wykroczeń, za które funkcjonariusze Straży Granicznej są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego

Projekty

Projekt

ustawy

o zmianie ustawy - Kodeks karny oraz o zmianie ustawy - Kodeks karny wykonawczy

Pobierz aktualizacje: wybierz zakładkę AKTUALIZACJA / kliknij przycisk DALEJ / program pobierze i zainstaluje zmiany

ePrawoDrogowe to zbiór kompletny, zawsze aktualny, przyjazny w obsłudze

ZAMÓW: 502-659-431