Legislacja

W firmie musisz mieć strażaka

3 stycznia 2009

Od 18 stycznia br. wszyscy pracodawcy (w tym także ci, którzy zatrudniają tylko jednego pracownika) będą wyznaczać... strażaka. Firmy zatrudnią na część etatu osoby z odpowiednimi uprawnieniami lub zapłacą za dodatkowe szkolenie podwładnych. Aby spełnić nowe obowiązki bhp, które nakłada na pracodawców  nowelizacja kodeksu pracy z 21 listopada 2008 r., wiele firm będzie musiało zatrudnić nowego pracownika lub ponieść koszty szkolenia już zatrudnionych. Od 18 stycznia 2009 r. w każdej firmie, która zatrudnia choćby jednego podwładnego, pracodawca będzie musiał wyznaczyć podwładnych, którzy będą odpowiedzialni za udzielenie pierwszej pomocy, ewakuację z zakładu pracy oraz ochronę przeciwpożarową. Ci ostatni muszą mieć co najmniej średnie wykształcenie oraz ukończone szkolenie inspektora ochrony przeciwpożarowej. Obecnie kosztuje ono 1,25 tys. zł. Nowe obowiązki bhp musi wypełnić każdy pracodawca.

Ministerstwo Prawy i Polityki Społecznej: W odpowiedzi na pytanie “Gazety Prawnej” Departament Prawa Pracy Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej potwierdził, że art. 2091par. 1 pkt 2 znowelizowanego kodeksu pracy zobowiązuje wszystkich pracodawców do wyznaczenia pracowników m.in. do wykonywania czynności w zakresie ochrony przeciwpożarowej i ewakuacji pracowników, zgodnie z przepisami o ochronie przeciwpożarowej. Wyznaczony pracownik powinien m.in. zapewnić osobom przebywającym w budynku, obiekcie budowlanym lub na ich terenie bezpieczeństwo i możliwość ewakuacji, przygotować budynek, obiekt budowlany lub teren do prowadzenia akcji ratowniczej oraz zapoznać pracowników z przepisami przeciwpożarowymi. Zdaniem resortu pracy musi on również posiadać kwalifikacje określone w ustawie z 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (tj. Dz. U. z 2002 r. nr 147, poz. 1229, z późn. zm.). Zgodnie z nią czynności z zakresu ochrony przeciwpożarowej może wykonywać wyłącznie osoba z wykształceniem co najmniej średnim, która ukończyła szkolenie z zakresu ochrony przeciwpożarowej. Przeprowadza je Szkoła Główna Służby Pożarniczej, pozostałe szkoły Państwowe Straży Pożarnej lub ośrodki szkolenia w komendach wojewódzkich PSP. Resort pracy podkreśla, że zgodnie z przepisami ustawy o ochronie przeciwpożarowej, każdy pracodawca (będący jednocześnie właścicielem, zarządcą lub użytkownikiem budynków, obiektów lub terenów) jest od wielu lat zobowiązany do wykonywania czynności w zakresie ochrony przeciwpożarowej.

Jednak zgodnie z obowiązującymi przepisami pracodawca, który jest tylko użytkownikiem budynku,  w którym mieści się zakład pracy może i będzie nadal mógł być zwolniony z obowiązku wykonywania czynności z zakresu ochrony przeciwpożarowej, jeśli tak stanowi umowa z właścicielem tego obiektu. W efekcie nowelizacji kodeksu pracy może nastąpić sytuacja, że nawet jeśli pracodawca nie będzie zobowiązany do wykonywania czynności z zakresu ochrony przeciwpożarowej, bo odpowiada za to właściciel budynku, w którym mieści się zakład pracy, to i tak będzie musiał zatrudniać inspektora ochrony przeciwpożarowej – czytamy w “Gazecie Prawnej”. za nieprzestrzeganie przepisów dotyczących bhp grozi im kara do 30 tys. zł. Przymus zatrudnienia specjalisty od pożaru uderzy w małe firmy - akcentuje gazeta.

Nowe przepisy przeciwpożarowe, zbyt rygorystyczne i obciążą pracodawców - uważa Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych (PKPP) Lewiatan. Jak poinformowała Konfederacja w komunikacie, w świetle nowych przepisów Kodeksu pracy, które zaczną obowiązywać 18 stycznia, każdy pracodawca ma obowiązek wyznaczyć pracowników do wykonywania czynności w zakresie ochrony przeciwpożarowej i ewakuacji pracowników, zgodnie z regulacjami dotyczącymi ochrony przeciwpożarowej. Wyznaczony pracownik powinien m.in. zapewnić osobom przebywającym w budynku, obiekcie budowlanym lub na jego terenie bezpieczeństwo i możliwość ewakuacji, przygotować budynek, obiekt lub teren do prowadzenia akcji ratowniczej oraz zapoznać pracowników z przepisami przeciwpożarowymi. W opinii PKPP Lewiatan, zobowiązuje to pracodawcę do zatrudnienia nowego pracownika z odpowiednimi kwalifikacjami lub zapewnienie przeszkolenia w zakresie ochrony przeciwpożarowej swoim pracownikom. Zdaniem ekspertów, nowe przepisy będą skłaniać pracodawców, zwłaszcza zatrudniających niewielką liczbę osób, do przyjęcia kompetentnej osoby jedynie na część etatu. Jak zaznaczono w komunikacie, przepisy są nazbyt rygorystyczne. "Uważamy, że pracodawca powinien mieć swobodę w decydowaniu o tym, jak ma wypełniać obowiązki związane z ochroną przeciwpożarową. Ważne jest to, że musi je spełniać, a w jaki sposób - wybór powinien do niego należeć. Stąd trzeba dopuścić prawo zlecania tych zadań osobom lub firmom zewnętrznym, co pozwoli zmniejszyć koszty" - podkreślono. Ponadto - w opinii Lewiatana - należy zweryfikować przepisy rozporządzenia z 21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów, które nakładają na właściciela lub zarządcę obiektu (a nie użytkownika, czyli pracodawcę) obowiązek wykonywania czynności z zakresu ochrony przeciwpożarowej. Jak poinformowano, PKPP Lewiatan przygotowuje propozycje zmian, które "pozwolą wypełniać obowiązki ochrony przeciwpożarowej, zgodnie z wymogami dyrektyw unijnych i jednocześnie umożliwią pracodawcom ograniczyć koszty do niezbędnego minimum". W tej sprawie Konfederacja zwróci się do Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej o podjęcie stosownych działań.

Krajowa Izba Gospodarcza protestuje przeciwko sposobowi implementacji Dyrektywy Rady (89/391/EWG) w sprawie wprowadzenia środków w celu poprawy bezpieczeństwa i zdrowia pracowników w miejscu pracy w zakresie wyznaczenia pracowników potrzebnych m.in. do udzielenia pierwszej pomocy, gaszenia pożaru i ewakuacji pracowników. Za niedopuszczalne zdaniem KIG należy uznać narzucenie równie kosztownych i uciążliwych obowiązków w tym zakresie zarówno dla przedsiębiorstw zatrudniających kilku pracowników, jak i dla dużych firm zatrudniających setki pracowników. Krajowa Izba Gospodarcza zgodnie z zapisami art. 8 Dyrektywy 89/391/EWG postuluje o szybką nowelizację art. 2091 § 1 pkt 2 Kodeksu Pracy. Proponujemy analogicznie do zapisów art. 237 § 1 Kodeksu Pracy, aby w firmach zatrudniających do 100 pracowników za ochronę przeciwpożarową i ewakuację pracowników odpowiadał pracownik zatrudniony przy innej pracy, który nie musiałby odbywać kosztownego szkolenia w zakresie kwalifikacji określonych ustawą z 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej. W przedsiębiorstwach zatrudniających powyżej 100 pracowników istniałby obowiązek tożsamy do zapisów obecnie obowiązującego art. 2091 § 1 pkt 2 Kodeksu Pracy. Jest to propozycja, która poza likwidacją zbędnego i kosztownego dla pracodawców obowiązku, wpisuje się w postanowienia Dyrektywy 89/391/EWG oraz jest korzystna z punktu widzenia przejrzystości systemu prawa pracy.

“Gazeta Wyborcza” Zapytała okręgową, później Państwową Inspekcję Pracy, jak zamierza przepis interpretować i tym samym egzekwować go wobec pracodawców: - Nie mamy jeszcze żadnych wytycznych w tej sprawie - powiedział nam Piotr Latała, rzecznik prasowy Okręgowej Inspekcji Pracy w Białymstoku, który dodał: - Sami dopiero teraz wysłaliśmy pracownika na takie przeszkolenie. W centrali Państwowej Inspekcji Pracy w Warszawie odesłali nas do Ministerstwa Pracy. - Dopóki przepis nie wejdzie w życie, nie wiem, jak będziemy go interpretować – usłyszeli dziennikarze. Poprosili więc resort pracy o odpowiedź, jaką wykładnię usłyszy PIP, jeśli zwróci się z prośbą o interpretację nowelizacji kodeksu pracy: - Każdy zakład pracy musi posiadać pracownika zatrudnionego na umowę o pracę na stanowisku inspektora ochrony przeciwpożarowej - zapewnia Bożena Diaby.