Legislacja

W imieniu resortu o przewożeniu dzieci motocyklami i czterokołowcami

15 marca 2015

3e040ef0ef13b47b4a11902e1631d458b44eafa6

(515-73-74)

22db5536dcfcb2c08e03be889718b4fe963c42d8

Józef Lassota (fot. po lewej) z grupą posłów złożył interpelację oznaczoną numerem 30948 w sprawie przewożenia dzieci motocyklami i czterokołowcami. Odpowiedział Zbigniew Rynasiewicz (fot. po prawej), sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju. Odpowiadający wskazał, że zgodnie z obowiązującymi przepisami, każdy z wymienionych w interpelacji rodzajów pojazdów jest pojazdem samochodowym. Natomiast w myśl obowiązujących przepisów art. 39 ust. 3 w pojeździe samochodowym (również motocyklu i czterokołowcu) wyposażonym w pasy bezpieczeństwa dziecko w wieku do 12 lat, nieprzekraczające 150 cm wzrostu, przewozi się w foteliku ochronnym lub innym urządzeniu do przewożenia dzieci, odpowiadającym wadze i wzrostowi dziecka oraz właściwym warunkom technicznym. Wskazał także na procesowane właśnie w Sejmie nowe przepisy: Nowe rozwiązania stanowią też, że w pojazdach kategorii M1, N1, N2 i N3 niewyposażonych w pasy bezpieczeństwa oraz urządzenia przytrzymujące dla dzieci, bezwzględnie zabronione będzie przewożenie dzieci do lat 3. Natomiast dzieci poniżej 150 cm wzrostu, nie będą mogły być przewożone poza fotelikiem bezpieczeństwa lub innym urządzeniem przytrzymującym dla dzieci w pojazdach samochodowych (również motocyklach i czterokołowcach) na przednim siedzeniu.

Odpowiedź na interpelację nr 30948

w sprawie przewożenia dzieci motocyklami i czterokołowcami

Szanowny Panie Marszałku,

odpowiadając na interpelację posłów Józefa Lassoty, Anny Nemś, Lidii Gądek nr 30948 z dnia 13 lutego 2015 r. w sprawie przewożenia dzieci motocyklami i czterokołowcami, przedstawiam następującą informację.

Na wstępie, odnosząc się do kwestii podnoszonych w interpelacji, uprzejmie informuję, że zgodnie z przepisami art. 70d ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137, z późn. zm.), producent każdego nowego typu pojazdu samochodowego kategorii L (motorower, motocykl i czterokołowiec) powinien uzyskać dla niego świadectwo homologacji typu WE pojazdu. W toku procedury homologacji, która jest zharmonizowana w ramach Unii Europejskiej, dokonuje się weryfikacji wymagań technicznych określonych przepisami unijnych dyrektyw i rozporządzeń albo regulaminów EKG ONZ, celem potwierdzenia, że konstrukcja oraz wyposażenie danego typu pojazdu zapewnia odpowiedni poziom bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego.

Wymagania homologacyjne dla pojazdów kategorii L w odniesieniu do pasów bezpieczeństwa są określone w dyrektywie 97/24/WE - dyrektywa ta wprowadza obowiązek wyposażenia siedzeń w mocowania pasów bezpieczeństwa w odniesieniu do siedzeń następujących pojazdów:

-motorowerów trójkołowych,

-motocykli trójkołowych oraz

-czterokołowców, w tym czterokołowców lekkich.

Przywołana wyżej ustawa Prawo o ruchu drogowym w przepisach art. 2 definiuje wymienione w interpelacji rodzaje pojazdów (motocykl i czterokołowiec). Zgodnie z tymi przepisami:

-czterokołowiec jest pojazdem samochodowym przeznaczonym do przewozu osób lub ładunków, z wyłączeniem samochodu osobowego, ciężarowego i motocykla, którego masa własna nie przekracza w przypadku przewozu rzeczy 550 kg i osób 400 kg,

-czterokołowiec lekki jest czterokołowcem, którego masa własna nie przekracza 350 kg i konstrukcja ogranicza prędkość jazdy do 45 km/h,

-motocykl jest pojazdem samochodowym zaopatrzonym w silnik spalinowy o pojemności skokowej przekraczającej 50 cm3, dwukołowy lub z bocznym wózkiem - wielośladowy, określenie to obejmuje również pojazd trójkołowy o symetrycznym rozmieszczeniu kół.

W odpowiedzi na postawione w interpelacji pytania uprzejmie wskazuję, że zgodnie z obowiązującymi przepisami, uwzględniając przywołane wyżej definicje pojazdów, każdy z wymienionych powyżej rodzajów pojazdów jest pojazdem samochodowym. Natomiast w myśl obowiązujących przepisów art. 39 ust. 3 w pojeździe samochodowym (również motocyklu i czterokołowcu) wyposażonym w pasy bezpieczeństwa dziecko w wieku do 12 lat, nieprzekraczające 150 cm wzrostu, przewozi się w foteliku ochronnym lub innym urządzeniu do przewożenia dzieci, odpowiadającym wadze i wzrostowi dziecka oraz właściwym warunkom technicznym.

Odnosząc się do kwestii nowelizacji ustawy Prawo o ruchu drogowym w zakresie dotyczącym bezpiecznego przewozu dzieci, należy wskazać, iż obecnie jest procedowany w Sejmie projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym (druk sejmowy nr 3110), który zmienia przepisy dotyczące zasad przewozu dzieci w pojazdach. Projekt ten został zaakceptowany z poprawkami przez Komisję Infrastruktury i w dniu 3 marca 2015 r. został rozpatrzony na posiedzeniu plenarnym Sejmu.

Planowana nowelizacja zmienia przepisy dotyczące bezpiecznego przewozu osób w pojazdach. W szczególności projekt ustawy wprowadza nowe zasady przewozu dzieci w fotelikach i innych urządzeniach służących do przewożenia dzieci (podkładkach, nosidełkach, urządzeniach będących na stałym wyposażeniu pojazdu) w pojazdach kategorii M1, N1, N2 i N3. Zasady te nie będą więc dotyczyły pojazdów kategorii L, czyli m.in. motocykli i czterokołowców.

W myśl przepisów załącznika nr 2 do przepisów przywoływanej ustawy Prawo o ruchu drogowym, wskazane wyżej kategorie pojazdów oznaczają:

-M1 pojazdy do przewozu osób, mające nie więcej niż osiem miejsc oprócz siedzenia kierowcy,

-N1 pojazdy zaprojektowane i wykonane do przewozu ładunków i mające maksymalną masę całkowitą nieprzekraczającą 3,5 t,

-N2 pojazdy zaprojektowane i wykonane do przewozu ładunków i mające maksymalną masę całkowitą przekraczającą 3,5 t, ale nieprzekraczającą 12 t,

-N3 pojazdy zaprojektowane i wykonane do przewozu ładunków i mające maksymalną masę całkowitą przekraczającą 12 t.

Nowe rozwiązania stanowią też, że w pojazdach kategorii M1, N1, N2 i N3 niewyposażonych w pasy bezpieczeństwa oraz urządzenia przytrzymujące dla dzieci, bezwzględnie zabronione będzie przewożenie dzieci do lat 3. Natomiast dzieci poniżej 150 cm wzrostu, nie będą mogły być przewożone poza fotelikiem bezpieczeństwa lub innym urządzeniem przytrzymującym dla dzieci w pojazdach samochodowych (również motocyklach i czterokołowcach) na przednim siedzeniu.

Z poważaniem,

Zbigniew Rynasiewicz

Sekretarz Stanu