Legislacja

W Komisji Infrastruktury o najważniejszych ustawach

3 kwietnia 2013

Odbyło się posiedzenie (nr 129) Komisji Infrastruktury. Zgodnie z porządkiem obrad rozpatrzono uchwałę Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz ustawy o czasie pracy kierowców (druk nr 1205) oraz odbyło się pierwsze czytanie komisyjnego projektu ustawy o kierujących pojazdami oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1183). Uzasadniał poseł Jerzy Szmit. Wśród mówców na posiedzeniu: legislator Michał Baranowski, dyrektor Departamentu Transportu Drogowego MTBiGM Andrzej Bogdanowicz, sekretarz stanu w MTBiGM Tadeusz Jarmuziewicz, senator Andrzej Owczarek, poseł Anna Paluch; legislator Mariusz Przerwa; legislator Radosław Radosławski; przewodniczący poseł Zbigniew Rynasiewicz; Poseł Jerzy Szmit; dyrektor Biura Prawnego Ogólnopolskiego Związku Pracodawców Transportu Drogowego Maciej Wroński. W pierwszym punkcie porządku komisja dysponując opinia ministerstwa transportu zaproponowane poprawki senatu przyjęła. W dalszej części obrad komisja przeprowadziła pierwsze czytanie komisyjnego projektu ustawy o zmianie ustawy o kierujących pojazdami oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1183).W obu punktach udostępniamy fragmenty wypowiedzi wygłoszonych podczas obrad.

* Stanowisko strony rządowej w sprawie poprawek w sprawie ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz ustawy o czasie pracy kierowców: Dyrektor Departamentu Transportu Drogowego Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Andrzej Bogdanowicz:Panie przewodniczący, Wysoka Komisjo, szanowni państwo. Odnosząc się do poprawek z uchwały Senatu z 21 marca w sprawie ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz ustawy o czasie pracy kierowców, to przede wszystkim większość poprawek z obszaru art. 1 ma charakter doprecyzowujący nazewnictwo w zakresie licencji. Najwięcej poprawek wynika z tego, że w rzeczywistości zmieniła się nazwa licencji na krajowy przewóz taksówką na licencję na krajowy przewóz drogowy w zakresie przewozu osób taksówką i to spowodowało potrzebę ujednolicenia przepisów w wielu miejscach.Także w czasie prac w Senacie zidentyfikowane zostały licencje wydawane na podstawie art. 4 ust. 1 albo art. 5 ust. 2 ustawy z 14 listopada 2003 r. Były to licencje, które wymieniano w momencie, gdy Polska wstępowała do Unii Europejskiej. Aby były one objęte tymi regulacjami i były widoczne w nowych przepisach, przy wejściu do zawodu od nowa, zostały uwzględnione m.in. w poprawce nr 18 i 19.

Ponadto rozstrzygnięta została precyzyjnie sprawa wydawania wtórników dokumentów, która pozostawała w sferze przepisów ogólnych, a teraz zostało to sprecyzowane. Także rozstrzygnięta została sprawa wniosków o wydanie dodatkowych wypisów. Bardzo ważne z obu poprawek jest rozstrzygnięcie, jakie faktycznie dokumenty będą wydawane i według jakich wzorów w momencie, gdy przedsiębiorca zgłosi się do organu, czy to w przypadku potrzeby uzyskania wtórnika czy dodatkowego wypisu.

Ponadto rozpatrywane były też sprawy traktowania przedsiębiorców - czy posiadając obecnie uprawnienia wydawane zgodnie z prawodawstwem krajowym posiadają oni zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika czy nie? Tutaj zmiana nr 19, dotycząca art. 5 uzupełnionego o ust. 7, stanowi, że wszyscy ci przedsiębiorcy uznani są za posiadających zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika, co pozwala ich jednoznacznie identyfikować w nowym systemie prawa.

Chciałbym także krótko odnieść się do opinii Ministerstwa Spraw Zagranicznych w zakresie, czy przedsiębiorcy ci mogą być w taki sposób przez prawo opisani i czy faktycznie można wydawać im dokumenty według nowych wzorów zgodnych z rozporządzeniami 1071, 1072 i 1073. W naszej ocenie, podnoszenie kwestii, że przedsiębiorcy ci mogą nie spełniać wymagań wymienionych przepisów nie znajduje uzasadnienia. Spełnianie przez przedsiębiorców wymagań transparentne do rozporządzenia 1071 jest bezdyskusyjne, bo już w 2004 r. w Polsce kryteria wejścia do zawodu przewoźnika były wysokie, zarówno w obszarze gwarancji zdolności finansowej według nowych przepisów, więc i obecnie, jak i reputacji przewoźników. W związku z tym nie powinny powstawać tego typu wątpliwości.Dlatego jesteśmy za tym, żeby wszystkie poprawki, które są w uchwale Senatu, jeżeli nie ma do nich zastrzeżeń Biuro Legislacyjne, były przyjęte. Rekomendujemy ich przyjęcie.

* Przy drugim punkcie porządku dziennego - pierwsze czytania komisyjnego projektu ustawy o kierujących pojazdami oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1183). Jako pierwszy głos zabrał Jerzy Szmit. Który informował obecnych: Poseł Jerzy Szmit: Panie przewodniczący, Wysoka Komisjo, panie ministrze, szanowni państwo. Otóż, podkomisja, która dwukrotnie zebrała się, aby obradować nad projektem z druku nr 1183, przedstawia Wysokiej Komisji projekt ustawy. Dotyczy ona czterech aspektów, które mają być zmienione tymi uregulowaniami.

Otóż, pierwsza rzecz dotyczy pracy psychologów, którzy są zobowiązani do badania kandydatów przy egzaminach na kierujących pojazdami. Uważamy, że zasadne jest wniesienie projektu ustawy, zgodnie z którym osoby wpisane do ewidencji psychologów wykonujących badania w zakresie psychologii transportu w dniu wejścia w życie ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami uznaje się za spełniające wymagania w zakresie wykształcenia, o którym mowa w art. 87 ust. 2 pkt 1 i 2 tej ustawy. Rzecz w tym, że gdy procedowaliśmy w ubiegłym roku nad ustawą o kierujących pojazdami, zapomniano tam o uwzględnieniu osób, które do tej pory w pełni mogły wykonywać zawód psychologa. Było to sygnalizowane na końcowym etapie prac nad ustawą. Potem uznaliśmy, że było już zbyt późno, ale jednocześnie stwierdziliśmy, że najszybciej jak to będzie możliwe do sprawy przystąpimy. To jest właśnie efekt tamtej dyskusji i decyzji, która wówczas zapadła. To pierwsza rzecz, która uregulowana jest w art. 1 ustawy.

W art. 2 mówimy o sprawach związanych z tzw. tureckim prawem jazdy. Chodzi o uznawanie praw jazdy, które były uzyskiwane przede wszystkim w Turcji. Jest to pretekst, natomiast chodzi o to, żeby Polska po podpisaniu stosowanych umów międzynarodowych uznawała prawa jazdy, które uzyskiwane są poza Polską i poza dotychczasowymi umowami związanymi z członkostwem Polski w UE. To jest art. 2.

W art. 3 mówimy o tym, aby Inspekcja Handlowa mogła wykonywać także kontrolę pojazdów, przedmiotów wyposażenia lub części przeznaczonych dla konsumentów w zakresie uzyskania przez producenta potwierdzenia spełnienia wymagań technicznych, o których mowa w art. 70c ustawy - Prawo o ruchu drogowym. To też jest odwołanie do ustawy nad którą pracowaliśmy w ubiegłym roku, umownie nazywanej “homologacyjną”. Jest to konieczny przepis, który umożliwi Inspekcji Handlowej wykonywanie jej zadań w tym zakresie, czyli homologacji części i pojazdów.

Jest jeszcze sprawa dotycząca zdawania egzaminów przez żołnierzy amerykańskich w wojewódzkich ośrodkach ruchu drogowego. W ramach układu między Polską a Stanami Zjednoczonymi o stacjonowaniu wojsk amerykańskich na terytorium Polski pojawiła się sprawa uzyskiwania prawa jazdy przez żołnierzy amerykańskich. Ta ustawa również tę sprawę reguluje tak, aby jasno było określone, że ci żołnierze mogą zdawać egzaminy przed WORD tak samo, jak obywatele RP. Myślę, że może szczególnie w trzech ostatnich sprawach więcej objaśnień powinno być ze strony ministerstwa, dlatego, że jeszcze w trakcie obrad podkomisji były pewne wątpliwości co do amerykańskich czy tureckich praw jazdy oraz Inspekcji Handlowej. Prosiłbym ewentualnie o uzupełnienie wiedzy Komisji na ten temat przed podjęciem ostatecznej decyzji.