Legislacja

W oczekiwaniu na wyrok ws. pasów bezpieczeństwa

5 lipca 2009

Trybunał Konstytucyjny: Komunikat prasowy przed rozprawą

dotyczącą obowiązku zapinania pasów bezpieczeństwa w pojazdach samochodowych.

9 lipca 2009r. o godz. 13.00 Trybunał Konstytucyjny rozpozna skargę konstytucyjną Felicjana G. dotyczącą obowiązku zapinania pasów bezpieczeństwa w pojazdach samochodowych

Trybunał Konstytucyjny orzeknie w sprawie zgodności art. 39 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym z art. 30, art. 31 i art. 47 konstytucji oraz art. 8 Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności w związku z art. 9 i art. 91 ust. 1 konstytucji.

Zdaniem skarżącego art. 39 Prawa o ruchu drogowym jest niezgodny z art. 30 konstytucji, gdyż nałożenie obowiązku korzystania z pasów bezpieczeństwa podczas kierowania pojazdem, narusza zasadę poszanowania i ochrony przez władzę publiczną godności człowieka, zmuszając obywateli do działania pod przymusem.

W opinii skarżącego zaskarżony przepis jest także sprzeczny z art. 31 konstytucji, gdyż nakładając obowiązek korzystania z pasów bezpieczeństwa w czasie jazdy samochodem, pozbawia obywateli prawa do decydowania o własnym bezpieczeństwie. Art. 31 konstytucji gwarantuje każdemu szeroko rozumianą wolność, zaś o możliwości i okolicznościach ograniczenia tej wolności stanowi ust. 3 tego artykułu. Ustawodawca nie uzasadnił ograniczenia przewidzianego w art. 39 Prawa o ruchu drogowym wymaganiami bezpieczeństwa lub porządku publicznego, ochrony środowiska, zdrowia i moralności publicznej, albo wolności i praw innych osób. Według skarżącego, godzi to w istotę przyrodzonej człowiekowi wolności.

Skarżący zarzucił ponadto, że zaskarżona regulacja narusza prawo do ochrony życia prywatnego, wyrażone w art. 47 konstytucji i art. 8 Konwencji, ponieważ ingeruje w życie prywatne człowieka, dyktując zachowania w sprawach należących do osobistych wyborów obywatela i wynikających z prawa do decydowania o swoim życiu osobistym. Skarżący wyraził pogląd, że rozwijanie ustawodawstwa, w którym państwo ingeruje w czyjeś zachowanie w sferze prywatności, jest niedopuszczalne. W takim stanie rzeczy możliwe byłyby sankcje dotyczące używania ciepłego ubioru, nieotwierania okien na wysokich piętrach, niezdrowego odżywiania się, czy niskiego wykształcenia, a także sankcje dotyczące niewłaściwego światopoglądu, z uzasadnieniem państwowej zapobiegliwości i troski o życie, zdrowie i samopoczucie obywateli.

Rozprawie będzie przewodniczył sędzia TK Marek Mazurkiewicz, a sprawozdawcą będzie sędzia TK Stanisław Biernat.