Legislacja

W rozporządzenie w sprawie kursu reedukacyjnego w zakresie brd

1 października 2012

569afae9c3ebdebd6bcf339d53be9c08ad1557f6

(Fot.: PD@N 443-34)

Krajowe Stowarzyszenie Dyrektorów WORD w liście skierowanym do Tadeusza Jarmuziewicza, sekretarza stanu w MTBiGM zgłosiło swoje uwagi do projektu rozporządzenia w sprawie kursu reedukacyjnego w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego. Oto ich treść:

1. Ograniczenie czasu szkolenia np. do 4 dni w wymiarze 7 godzin każdy;

2. Zastąpienie zaproponowanego zakresu kursu tj. “powtórzenia materiału realizowanego podczas szkolenia osób ubiegających się o uprawnienie do kierowania pojazdami” na prezentację skutków wypadków drogowych; czynników mających wpływ na bezpieczeństwo ruchu drogowego; psychologicznych aspektów kierowania pojazdem i uczestnictwa w ruchu drogowym;

3. W kontekście analizy przebiegu i przyczyn wypadków drogowych przede wszystkim postawienie celu samozapoznania się kierowcy i zrozumienia własnych zachowań (tu niesubordynacji), jako warunku ich modyfikacji;

4. Położenie większego nacisku na zajęcia psychologii z uwzględnieniem tematów: wpływ spostrzegania na bezpieczeństwo w ruchu drogowym; wpływ wyobrażen na zapobieganie zagrożeniom w ruchu drogowym; wpływ koncentracji uwagi na bezpieczeństwo w ruchu drogowym: myślenie przewidujące, a bezpieczeństwo w ruchu drogowym; agresja w ruchu drogowym, a bezpieczeństwo; bezpieczne zachowania w sytuacjach niebezpiecznych’

5. Wprowadzenie do kursu 4 godzin ćwiczeń: - ćwiczenie analizowania niebezpiecznych sytuacji w ruchu drogowym, - ćwiczenie oceniania i przewidywania zagrożeń, - ćwiczenie dobierania zasad ruchu drogowego do różnych sytuacji drogowych, - ćwiczenie uwzględniania różnych czynników w ruchu drogowym mających wpływ na podejmowanie decyzji o sposobie reagowania;

6. Wprowadzenie na koniec szkolenia sprawdzianu z zakresu przewidzianego programem. I tu warunkiem zaliczenia szkolenia i wydania odpowiedniego zaświadczenia powinno być uzyskanie oceny pozytywnej z pisemnego testu końcowego przeprowadzanego metodą jednokrotnego wyboru. Sugeruje się także uprawnienia organizatora czy wykładowcy szkolenia do wykluczenia sprawcy z udziału w zajęciach, z obowiązkiem odnotowania tego faktu w stosownej dokumentacji.

7. Wprowadzenia do zasad prowadzonej dokumentacji kursu: obowiązku odnotowywania nieobecności; wykluczenia z zajęć; czytelnego podpisywania się uczestników kursu; pokwitowanie odbioru zaświadczenia ukończenia kursu; wprowadzenie pozycji – ocena testu końcowego; za niezbędne uznano także prowadzenie dzienników lekcyjnych;

8. Opłatę za uczestnictwo w kursie wyższą niż zaproponowana – tj. wyższą niż 500 zł;

9. Odstąpienie od narzucania przez Państwo dni i godzin realizacji kursu;

10. Uzupełnienie programu szkolenia pierwszych czterech dni szkolenia o tematy dotyczące:

a) uświadomienie uczestnikowi szkolenia jego braków poprzez określenie obszarów niewiedzy (wielokrotne ćwiczenia. 1 dzień szkolenia, 1 lub kilku egzaminatorów;

b) zajęcia z przepisów ruchu drogowego, ale tylko tych, które są istotne ze względu na bezpieczeństwo ruchu drogowego lub ich częste naruszanie. 2-gi dzień szkolenia;

c) tematyka, która została ujęta w projekcie rozporządzenia w jednym dniu. 3 i 4 dzień kursu.