Legislacja

W Sejmie o bezpiecznej odległości pomiędzy pojazdami

24 lutego 2015

Grupa posłów: Lidia Gądek, Józef Lassota i Anna Nemś skierowali do ministra infrastruktury i rozwoju pytania określone w interpelacji nr 30517. Podniesiony problem dotyczy bezpiecznej odległości pomiędzy pojazdami. Zagadnienie wyjaśnił Zbigniew Rynasiewicz, sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju. Kwestię uznał za wystarczająco określoną w przepisach. Poniżej pełen tekst interpelacji i przywołanej odpowiedzi.

 

Interpelacja nr 30517

do ministra infrastruktury i rozwoju

w sprawie zachowania wymaganej odległości pomiędzy pojazdami

Szanowna Pani Minister,

Jak wynika z raportu na temat jazdy Polaków w 2013 r. opracowanego przez Krajową Radę Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, jazda “na zderzaku" to przyczyna ponad 13% kolizji, do których doszło na autostradach. Z kolei policyjne statystyki pokazują, że to przyczyna aż 25 proc. kolizji w miastach.

Niestety prawo nie zabrania piratom niebezpiecznego zbliżania się pędzącego samochodu.

Kodeks drogowy w art. 19 określa obowiązki kierowcy. Ma on:

-jechać z prędkością zapewniającą panowanie nad pojazdem, zwracając uwagę na: rzeźbę terenu, stan i widoczność drogi, stan i ładunek pojazdu, warunki atmosferyczne i natężenie ruchu;

-jechać z prędkością nieutrudniającą jazdy innym kierującym;

-hamować w sposób niepowodujący zagrożenia bezpieczeństwa ruchu lub jego utrudnienia;

-utrzymywać odstęp niezbędny do uniknięcia zderzenia w razie hamowania lub zatrzymania się poprzedzającego pojazdu;

-poza obszarem zabudowanym, na szybkich drogach, kierując zespołem pojazdów powyżej 7 m, utrzymywać taki odstęp, aby inne wyprzedzające pojazdy mogły bezpiecznie wjechać w lukę utrzymywaną między tymi pojazdami;

-poza obszarem zabudowanym w tunelach ponad 500 m zachować odstęp od poprzedzającego pojazdu nie mniejszy niż 50 m.

Bezpieczna odległość pomiędzy pojazdami powinna być dostosowana do prędkości i pogody. W szczególności jest to ważne na drogach o dopuszczonych wyższych prędkościach, a generalnie poza obszarem zabudowanym. Wydaje się, że ustawowe wprowadzenie wymaganych odległości ma uzasadnienie. Natomiast wprowadzanie konkretnych odległości w miastach mija się z celem. Na zakorkowanych ulicach trudno byłoby zachować wymaganą odległość; nie byłaby ona uzasadniona.

Niektóre państwa europejskie wprowadziły obowiązek zachowania odstępu między pojazdami, np. wynoszący co najmniej połowę prędkości auta (np. przy 50 km/h - 25 m). Odległości mierzą fotoradary. W Polsce odstępy te są mierzone głównie na potrzeby opisów wypadków.

Pytania do Pani Minister:

1.Czy, zdaniem Pani Minister, obecne zapisy ustawowe w zakresie obowiązku zachowania odległości pomiędzy pojazdami, jest zadowalający?

2.Czy można oczekiwać od Pani Minister podjęcia inicjatywy ustawodawczej w ww. zakresie?

 

Odpowiedź na interpelację nr 30517

w sprawie zachowania wymaganej odległości pomiędzy pojazdami

Szanowny Panie Marszałku,

odpowiadając na interpelację posłów Józefa Lassoty, Anny Nemś, Lidii Gądek nr 30517 z dnia 22 stycznia 2015 r. w sprawie zachowania wymaganej odległości pomiędzy pojazdami, przedstawiam następującą informację.

Kwestia bezpiecznego odstępu pomiędzy pojazdami znajdującymi się w ruchu została uregulowana w przepisach ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137, z późn. zm.). Zgodnie z art. 19 ust. 2 pkt 3 przywołanej ustawy, kierujący pojazdem jest obowiązany utrzymywać odstęp niezbędny do uniknięcia zderzenia w razie hamowania lub zatrzymania się poprzedzającego pojazdu.

Ponadto, należy wskazać, że na podstawie art. 19 ust. 3 ustawy Prawo o ruchu drogowym, poza obszarem zabudowanym, na jezdniach dwukierunkowych o dwóch pasach ruchu, kierujący pojazdem objętym indywidualnym ograniczeniem prędkości albo pojazdem lub zespołem pojazdów o długości przekraczającej 7 m jest obowiązany utrzymywać taki odstęp od pojazdu silnikowego znajdującego się przed nim, aby inne wyprzedzające pojazdy mogły bezpiecznie wjechać w lukę utrzymywaną między tymi pojazdami. Natomiast art. 19 ust. 4 ustawy stanowi, że poza obszarem zabudowanym w tunelach o długości przekraczającej 500 m, kierujący pojazdem jest obowiązany utrzymywać odstęp od poprzedzającego pojazdu nie mniejszy niż:

1) 50 m - jeżeli kieruje pojazdem o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t lub autobusem;

2) 80 m - jeżeli kieruje zespołem pojazdów lub pojazdem niewymienionym w pkt 1.

Zgodnie z przepisami art. 129 oraz 129a ustawy Prawo o ruchu drogowym, czuwanie nad bezpieczeństwem i porządkiem ruchu na drogach, kierowanie ruchem i jego kontrolowanie, należą do zadań Policji oraz Inspekcji Transportu Drogowego.

W kompetencji wymienionych wyżej organów pozostaje ocena zachowań kierujących pojazdami oraz stosowanie sankcji za naruszenia wyżej wymienionych przepisów odnoszących się do kwestii bezpiecznego odstępu pomiędzy pojazdami.

Mając na uwadze, że w zależności od dopuszczalnej prędkości oraz warunków ruchu (stan nawierzchni, warunki atmosferyczne, widoczność drogi, itp.), odstęp określony w art. 19 ust. 2 pkt 3 przywołanej ustawy będzie przyjmował różne wartości, nie wydaje się uzasadnione wprowadzanie zmian do przepisów ustawy Prawo o ruchu drogowym, precyzujących przedmiotową kwestię.

Z poważaniem,