Legislacja

W sprawie „anglików” rozważają rozwiązania czeskie

9 czerwca 2014

aa71ac170fd6e35720fbdd20de4398b9fcc9b2a0

(496-36 fot. jola michasiewicz)

Posłanka Beata Małecka-Libera nawiązując do wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE zapytała (interpelacja nr 25790) ministra transportu w sprawie przyszłej rejestracji pojazdów z kierownicą po prawej stronie tzw. “anglików” i planów resortu w związku z tym rozstrzygnięciem. Odpowiadający, Zbigniew Rynasiewicz, sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju informował, iż rozważane jest przyjęcie rozwiązania obowiązującego w Republice Czeskiej. A to oznaczałoby wprowadzenie możliwości rejestracji “anglików” po dostosowaniu takiego pojazdu do ruchu prawostronnego w zakresie świateł i lusterek. Czyli możemy oczekiwać noweli ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz stosownych aktów wykonawczych. Jednocześnie resort prowadzi uzgodnienia z Ministerstwem Finansów oraz Ministerstwem Spraw Zagranicznych i w zależności od ich wyników podjęte zostaną prace celem przygotowania zmian przepisów polskich pod kątem realizacji ww. wyroku - podsumował Rynasiewicz.

Interpelacja (nr 25790)

do ministra infrastruktury i rozwoju

w sprawie pojazdów z kierownicą po prawej stronie

Szanowna Pani Minister! Zgodnie z wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej państwo polskie w najbliższym czasie będzie musiało dostosować prawo do możliwości rejestracji pojazdów z kierownicą po prawej stronie. Według Trybunału Sprawiedliwości bezpieczeństwo drogowe nie zależy od strony, z której znajduje się układ kierowniczy, i jednocześnie wskazał sposoby poprawy bezpieczeństwa poprzez na przykład montaż dodatkowych lusterek zewnętrznych czy dostosowanie instalacji świetlnej i wycieraczek w samochodach z kierownicą po prawej stronie. Instytut Transportu Samochodowego 20 marca 2014 r. wydał opinię nt. zagrożeń związanych z dopuszczeniem do ruchu samochodów z kierownicą po prawej stronie. Z technicznego punktu widzenia istnieje możliwość dostosowania pojazdu do polskich realiów, jednakże jest to obwarowane szeregiem przystosowań. Jednocześnie ITS podkreślił, iż w niektórych krajach (np. w Niemczech) istnieją specjalistyczne zakłady świadczące usługi w tym zakresie. Niemniej taka działalność jest objęta kontrolą przez instytucje, które odpowiadają za bezpieczeństwo drogowe. Ponieważ bezpieczeństwo ruchu drogowego jest jednym z ważnych obszarów mojej działalności, chcę zapytać: Jakie plany w związku z wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości ma ministerstwo w tej kwestii?

Z wyrazami szacunku

Poseł Beata Małecka-Libera

Dąbrowa Górnicza, dnia 4 kwietnia 2014 r.

Odpowiedź:

Szanowna Pani Marszałek! W nawiązaniu do interpelacji poseł Beaty Małeckiej-Libery w sprawie pojazdów z kierownicą po prawej stronie (znak: SPS-023-25790/14) przedstawiam następujące stanowisko.

W dniu 20 marca 2014. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (UE) ogłosił wyrok w sprawie C-639/11, w którym orzekł o uchybieniu przez Polskę ciążącym na niej zobowiązaniom wynikającym z dyrektywy ramowej nr 2007/46/WE oraz art. 34 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej ze względu na brak możliwości rejestracji pojazdów z kierownicą po prawej stronie. Po wstępnej analizie wyroku oraz dokonaniu oceny stanu prawnego obowiązującego w tym temacie w innych państwach członkowskich UE Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju rozważa przyjęcie rozwiązania obowiązującego w Republice Czeskiej. Oznaczałoby to wprowadzenie możliwości zarejestrowania w Polsce pojazdu z kierownicą po prawej stronie pochodzącego z UE po dostosowaniu takiego pojazdu do ruchu prawostronnego w zakresie świateł oraz lusterek.

W tym przypadku zmiany wymagałyby przede wszystkim przepisy ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz aktów wykonawczych do niej tj. rozporządzenia w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia oraz rozporządzenia w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach.

Jednocześnie w przedmiotowej sprawie resort prowadzi uzgodnienia z Ministerstwem Finansów oraz Ministerstwem Spraw Zagranicznych i w zależności od ich wyników podjęte zostaną prace celem przygotowania zmian przepisów polskich pod kątem realizacji ww. wyroku.

Z poważaniem