Legislacja

W sprawie dopuszczenia indywidualnego WE pojazdu

25 marca 2013

W Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie dopuszczenia indywidualnego WE pojazdu. Na podstawie art. 70zx ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137 i 1448) rozporządzenie określa wzory dokumentów związanych z wydaniem świadectwa dopuszczenia indywidualnego WE pojazdu. Wzór świadectwa dopuszczenia indywidualnego WE pojazdu, zwanego “świadectwem”, określa wzór D załącznika nr VI do dyrektywy 2007/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 września 2007 r. ustanawiającej ramy dla homologacji pojazdów silnikowych i ich przyczep oraz układów, części i oddzielnych zespołów technicznych przeznaczonych do tych pojazdów (dyrektywa ramowa) (Dz. Urz. UE L 263 z 09.10.2007, str. 1, z późn. zm.).