Legislacja

W sprawie fotradarów to już ostra awantura

4 czerwca 2013

Grupa posłów: Maciej Banaszak, Piotr Chmielowski oraz Krzysztof Kłosowski zaadresowali do ministra transportu interpelację oznaczona numerem 16408, a dotyczącą sprawy pomiaru prędkości. Pytania dotyczą pojazdów funkcjonariuszy państwowych. Tadeusz Jarmuziewicz, sekretarz stanu w resorcie transportu w konkluzji swojej odpowiedzi powiedział: sugestia mająca na celu zaostrzenie kar w stosunku do określonych grup społecznych lub zawodowych, może stanowić naruszenie przepisu art. 32 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., w myśl którego “Wszyscy są wobec prawa równi. Wszyscy mają prawo do równego traktowania przez władze publiczne.

 

 

Interpelacja (nr 16408)

do ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej

w sprawie pomiaru prędkości

Szanowny Panie Ministrze! Od kilku miesięcy trwa nie tyle dyskusja, co ostra awantura o stosowanie fotoradarów i prześladowania kierowców zbędnymi ograniczeniami prędkości. Pan premier i Pana resort posunęliście się już nawet do tego, że chcecie ograniczyć bądź znieść immunitet poselski w tej sprawie. Wielu funkcjonariuszy Pana ministerstwa i innych instytucji państwowych, np. główny inspektor transportu drogowego, systematycznie jest łapanych przez media na przekraczaniu dozwolonej prędkości, co Pana językiem można nazwać “piractwem” bądź “skrajną brawurą niosącą śmierć”.

Dlatego pytamy Pana Ministra:

1.Czy wszystkie pojazdy, w tym nieoznakowane i nieuprzywilejowane, będące na wyposażeniu Rady Ministrów, Kancelarii Sejmu, kancelarii premiera i Kancelarii Prezydenta mają obowiązek poruszania się zgodnie z przepisami o ruchu drogowym?

2.Czy nie byłoby dobrze, aby osoby, które egzekwują niedorzeczne przepisy prawa dotyczące ograniczenia prędkości, w tym policjanci, strażnicy miejscy, inspektorzy ITD złapani na przekroczeniu dozwolonej prędkości, natychmiast traciły pracę?

Z poważaniem

Poseł Piotr Chmielowski oraz grupa posłów

Warszawa, dnia 21 marca 2013 r. 

Odpowiedź: Szanowna Pani Marszałek! W związku z interpelacją pana posła Piotra Chmielowskiego oraz grupy posłów, otrzymaną przy piśmie (nr SPS-023-16408/13) z dnia 11 kwietnia 2013 r., dotyczącą pomiaru prędkości poniżej przedstawiam następujące informacje.

Zgodnie z przepisami art. 19 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137, z późn. zm.) kierujący pojazdem jest obowiązany jechać z prędkością zapewniającą panowanie nad pojazdem, z uwzględnieniem warunków, w jakich ruch się odbywa, a w szczególności rzeźby terenu, stanu i widoczności drogi, stanu i ładunku pojazdu, warunków atmosferycznych i natężenia ruchu. Prędkość dopuszczalną pojazdu lub zespołu pojazdu określa art. 20 przywołanej wyżej ustawy Prawo o ruchu drogowym. W określonych okolicznościach oraz pod warunkiem zachowania szczególnej ostrożności, na podstawie przepisów art. 53 ustawy Prawo o ruchu drogowym, ustawodawca zniósł obowiązek zachowania dopuszczalnej prędkości przez kierującego pojazdem uprzywilejowanym. Pojazdem uprzywilejowanym w ruchu drogowym w myśl obowiązujących przepisów może być m.in. pojazd samochodowy:

- Policji,

- Biura Ochrony Rządu,

- straży gminnych (miejskich),

- Inspekcji Transportu Drogowego.

Wskazać należy również, że do kategorii pojazdów uprzywilejowanych należą też pojazdy jadące w kolumnie, na której początku i na końcu znajdują się pojazdy uprzywilejowane wysyłające dodatkowo sygnały świetlne w postaci czerwonego światła błyskowego.

Odpowiadając na pierwsze pytanie pana posła Piotra Chmielowskiego oraz grupy posłów, uprzejmie informuję Panią Marszałek, iż - uwzględniając powyższe regulacje - kierujący pojazdami stanowiącymi własność Rady Ministrów, Kancelarii Sejmu, Kancelarii Prezesa Rady Ministrów i Kancelarii Prezydenta mają obowiązek stosować się do wszystkich przepisów określających zasady ruchu na drogach publicznych.

Odnosząc się do drugiego pytania postawionego w interpelacji pana posła Piotra Chmielowskiego oraz grupy posłów, uprzejmie wskazuję, że podstawowe zasady odpowiedzialności oraz zasady wymiaru kar i środków karnych za wykroczenia reguluje ustawa z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń (Dz. U. z 2010 r. Nr 46, poz. 275, z późn. zm.), która w art. 1 § 1 stanowi, że odpowiedzialności za wykroczenie podlega ten tylko, kto popełnia czyn społecznie szkodliwy, zabroniony przez ustawę obowiązującą w czasie jego popełnienia. Zasada ta dotyczy również funkcjonariuszy Policji, straży gminnej (miejskiej) oraz inspektorów Inspekcji Transportu Drogowego. Przepisy ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2011 r. Nr 287, poz. 1687, z późn. zm.) przewidują odpowiedzialność dyscyplinarną funkcjonariuszy tej formacji za czyny stanowiące naruszenie dyscypliny służbowej, wypełniające jednocześnie znamiona wykroczenia. W katalogu kar dyscyplinarnych ustawodawca umieścił karę wydalenia ze służby, a zatem w określonych sytuacjach orzeczenie takiej kary wobec policjanta-sprawcy wykroczenia jest możliwe.

Pragnę również podkreślić, iż propozycja wskazana w drugim pytaniu przedmiotowej interpelacji, mająca na celu zaostrzenie kar w stosunku do określonych grup społecznych lub zawodowych, może stanowić naruszenie przepisu art. 32 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. z 1997 r. Nr 78, poz. 483, z późn. zm.), w myśl którego “Wszyscy są wobec prawa równi. Wszyscy mają prawo do równego traktowania przez władze publiczne”.

Z poważaniem

 

Słowa kluczowe fotoradary prędkość Sejm RP