Legislacja

W sprawie homologacji typu pojazdów samochodowych i przyczep

28 marca 2013

W Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie homologacji typu pojazdów samochodowych i przyczep oraz ich przedmiotów wyposażenia lub części. Na podstawie art. 70zm ust. 1 pkt 1-10 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137 i 1448) rozporządzenie określa dla pojazdów samochodowych i przyczep oraz ich przedmiotów wyposażenia lub części:

1)zakres wymagań technicznych obowiązujących w procedurach homologacji typu oraz szczegółowy sposób przeprowadzania tych procedur;

2)wymagania alternatywne dotyczące przedmiotów wyposażenia lub części, stosowane w procedurze homologacji pojazdów produkowanych w małych seriach;

3)limity pojazdów kwalifikowanych do małej serii;

4)szczegółowe czynności organów w procedurach homologacji typu;

5)istotne cechy różnicujące kategorię, typ, wariant lub wersję pojazdu;

6)warunki i sposób wyboru pojazdów, przedmiotów wyposażenia lub części, o których mowa w art. 70z ust. 5 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym;

7)zakres i sposób przeprowadzania: badań homologacyjnych, kontroli zgodności produkcji;

8)wzory dokumentów związanych z homologacją typu oraz szczegółowe wymagania dla dokumentów, o których mowa w art. 70h ust. 5 i art. 70z ust. 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym, w zależności od procedury homologacji typu;

9)wzór i opis znaku homologacji typu przedmiotu wyposażenia lub części;

10)terminy ważności świadectw zgodności WE lub świadectw zgodności.

Akt obowiązuje z 22 czerwca 2013 r.