Legislacja

W sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego i inne

16 kwietnia 2015

Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju zmieniającego rozporządzenie w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego i tablic (tablicy) rejestracyjnych pojazdów opublikowany w pakiecie aktów wykonawczych dotyczących tzw. trzeciej tablicy. Zaproponowano dodanie przepisu w brzmieniu: “§ 4a. 1. Za wydanie dodatkowej tablicy rejestracyjnej do oznaczenia bagażnika, organ rejestrujący pobiera opłatę w wysokości 50% opłaty, o której mowa w § 4 ust. 1 pkt 1. 2. Za wydanie kompletu nalepek legalizacyjnych do zalegalizowania tablicy, o której mowa w ust. 1, pobiera się opłat1), o której mowa w § 2 pkt 2.”. Czyli w pierwszej sytuacji była to kwota - 40,00 zł. Natomiast za wydanie kompletu nalepek kwota 12,50 zł. Tekst przesłano do konsultacji publicznych. Rozporządzenie zacznie obowiązywać po upływie 14 dni od dnia publikacji.