Legislacja

W sprawie zakazu prowadzenia ośrodka szkolenia

25 maja 2015

 

9957d016476231a69fa8e1d8ba9055b25515d6c6

(518-35)

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim wydał wyrok z 6 maja 2015 r. (sygn. II SA/Go 55/15), dotyczący zakazu prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia OSK. W ocenie sądu w sprawie prowadzonej w przedmiocie zakazu wykonywania działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia ośrodka szkolenia kierowców organ winien dopuścić dowód z zeznań świadków na okoliczność czy szkolenie odbywało się zgodnie z wymogami rozporządzenia i to w trybie rozprawy administracyjnej z uwagi na wątpliwości w sprawie. Jeśli uzyskany w ten sposób dowód wskazywałby, że zachowano wymogi ww. rozporządzenia, to zarzut prowadzenia dokumentacji w sposób niedbały nie stanowiłby podstawy do wydania decyzji zakazującej prowadzenia działalności gospodarczej. Co najwyżej należałoby ponowić kontrolę i w razie gdyby nieprawidłowości powtórzyły się, to wtedy stanowiłoby to podstawę do wydania przedmiotowej decyzji o zakazie na podstawie art. 45 ust. 1 pkt 2 cyt. ustawy - gdy przedsiębiorca prowadzący ośrodek szkolenia kierowców nie usunął naruszeń warunków wykonywania działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia ośrodka szkolenia kierowców w wyznaczonym przez starostę terminie. Sąd podkreślił, że ograniczenie dyspozycji dowodowej strony jest tym bardziej nieuzasadnione, że przedmiotem postępowania jest podmiotowe prawo do wykonywania określonego zawodu. Prawo to znajduje umocowanie konstytucyjne, zatem jego pozbawienie - uzasadnione przyczynami wskazanymi w ustawie, wymaga przeprowadzenia wszechstronnego i wnikliwego postępowania dowodowego z zachowaniem wszelkich gwarancji proceduralnych.