Legislacja

W strefie ruchu po nowemu

21 sierpnia 2012

442f149583685d1d7dc394541d0213e01e44907d84be9dd66d6b9e2549eff786a7f4c77470363726

(Fot.: PD@N 438-21-22jm)

W życie wchodzi zmiana wprowadzona ustawą z dnia 22 lipca 2010 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (2010.152.1018). zmiana dotyczy ustawy z dnia 20 maja 1971 r. - Kodeks w zakresie: po art. 85 dodaje się art. 85a w brzmieniu: "Art. 85a. § 1. Kto narusza przepisy dotyczące sposobu znakowania dróg wewnętrznych, podlega karze grzywny. § 2. Tej samej karze za czyn określony w § 1 podlega ten, kto zlecił wadliwe dokonanie tej czynności." Tak więc policja uzyskuje uprawnienie do karania na drogach wewnętrznych. Każdy, kto naruszy przepisy o znakowaniu dróg wewnętrznych (drogi osiedlowe, sklepowe, parkingi), naraża się na grzywnę na zasadach ogólnych od 20 zł do 5 tys. zł. Taka sama kara grozi tym, którzy powierzone im zadanie wykonują wadliwie (np. stawiają niezgodne ze wzorem znaki). Nowe prawo dotyczy zarządców (właścicieli) terenu, na którym usytuowane są drogi wewnętrzne, i wynikają z konieczności zastosowania w organizacji ruchu nowego oznakowania.