Legislacja

W tunelu, ale tylko poza obszarem zabudowanym

2 kwietnia 2007

W związku z ustawą z dnia 7 marca 2007 r. zmieniającą ustawę – Prawo o ruchu drogowym i zamieszczonym tam zapisem zobowiązującym kierujących do utrzymania minimalnego odstępu pomiędzy pojazdami w tunelach o długości ponad 500 m, Ministerstwo Transportu mając na uwadze doniesienia prasowe, dotyczące możliwości ograniczenia ruchu w tunelu na Wisłostradzie w Warszawie, które mogą powstać po wejściu w życie ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym, Ministerstwo Transportu wyjaśnia, że z przyjętych rozwiązań wynika, iż ograniczenia te dotyczyć będą tylko i wyłącznie tuneli zlokalizowanych na drogach poza obszarem zabudowanym i nie będą one odnosiły się do tunelu na Wisłostradzie.

      Art. 19 ustawy został uzupełniony o ust. 4 i 5 w brzmieniu:

      4. Poza obszarem zabudowanym w tunelach o długości przekraczającej 500 m, kierujący pojazdem jest obowiązany utrzymywać odstęp od poprzedzającego pojazdu nie mniejszy niż:

1) 50 m - jeżeli kieruje pojazdem o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t lub autobusem;

2) 80 m - jeżeli kieruje zespołem pojazdów lub pojazdem niewymienionym w pkt 1.

      5. Organ zarządzający ruchem na drogach może zmniejszyć lub zwiększyć za pomocą znaków drogowych dopuszczalny odstęp, o którym mowa w ust. 4, w zależności od obowiązującej w tunelu dopuszczalnej prędkości.

Słowa kluczowe tunel
Źródła Ministerstwo Transportu – „Od 17 kwietnia br. na światłach mijania przez cały rok” Dziennik Ustaw z 2 kwietnia 2007 r., Nr 57, poz. 381