Legislacja

W życie wchodzi tzw. specustawa drogowa

27 października 2015

27 października 2015 r. wchodzi w życie nowelizacja ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych oraz niektórych innych ustaw. Jej głównym celem jest usprawnienie realizacji inwestycji drogowych w kontekście wykorzystania funduszy Unii Europejskiej w perspektywie finansowej 2014-2020. Chodzi m.in. o wyeliminowanie najczęściej sygnalizowanych wątpliwości interpretacyjnych, które utrudniają stosowanie ustawy. Nowelizacja m.in. umożliwia zrzeczenie się odszkodowań przez Skarb Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego za grunty przejęte pod drogi. Doprecyzowuje też przepis, zgodnie z którym organy wydające decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) wydają ją dla całej inwestycji, w tym dla wszystkich elementów i robót budowlanych wynikających z inwestycji głównej. Np. w przypadku budowy drogi krajowej wojewoda będzie mógł wydać ZRID również na związaną z tą inwestycją budowę dróg gminnych. Ponadto nowelizacja wskazuje bezpośrednio, że wniosek o wydanie decyzji ZRID powinien określać nieruchomości lub ich części, które mają przejść na własność Skarbu Państwa lub właściwej jednostki samorządu terytorialnego. Wniosek powinien też zawierać informacje o nieruchomościach, wobec których zastosowane będzie ograniczenie w korzystaniu. Zmiany doprecyzowują też przepisy dotyczące organów właściwych do wydawania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, jeśli wychodzi ona poza granice powiatu. Będzie wydawał ją wojewoda lub starosta, na którego obszarze znajduje się największa część powierzchni przeznaczonej na realizację inwestycji. Sejm VII kadencji uchwalił ustawę 5 sierpnia 2015 r. 24 września 2015 r. podpisał ją prezydent. 

Słowa kluczowe inwestycje drogowe