Legislacja

Ważne zmiany przepisów o opłatach za przejazdy drogami krajowymi

2 stycznia 2015

W życie weszła ustawa (2014.1310) zmieniająca przepisy dotyczące kar za naruszenie obowiązku uiszczenia opłaty za przejazd drogami krajowymi, a także zwolnień z opłaty elektronicznej i opłat za przejazd autostradą dla pojazdów służb mundurowych, służb specjalnych oraz służb ratowniczych.

Zgodnie z ustawą odpowiedzialność administracyjną za większość naruszeń obowiązku uiszczenia opłaty elektronicznej będzie ponosił właściciel lub posiadacz pojazdu, a nie kierujący. To na właścicielu lub posiadaczu auta ciąży obowiązek zawarcia umowy z pobierającym opłaty za przejazd i wypożyczenia urządzenia wykorzystywanego do ich naliczania. Na kierowcę ma być nakładana kara za nieprawidłowe wprowadzenie do urządzenia pokładowego danych o rodzaju pojazdu.

Ustawa znosi klauzulę natychmiastowej wykonalności kary. Ma ona być uiszczana w ciągu 21 dni od dnia, w którym decyzja o jej nałożeniu stanie się ostateczna. Od przedsiębiorcy zagranicznego natomiast ma być pobierana kaucja w wysokości przewidywanej kary pieniężnej. Wprowadzona zostaje zasada przedawnienia się naruszeń obowiązku uiszczania opłaty elektronicznej po upływie 180 dni od ich popełnienia. Ustawa obniża też wysokość kar za nieuiszczenie opłaty elektronicznej z 3 tys. zł i 1,5 tys. zł odpowiednio na 1,5 tys. zł (500 zł dla zespołów pojazdów obejmujących przyczepy kempingowe) i 750 zł (250 zł dla samochodów z przyczepami kempingowymi). Zgodnie z ustawą w ciągu doby może zostać nałożona tylko jedna kara. Ustawa wprowadza też zasadę przedawniania się naruszeń obowiązku uiszczenia opłaty elektronicznej po roku od popełnienia naruszenia. Ponadto, zgodnie z nowelizacją, Policja, Straż Graniczna i Służba Celna zostaną pozbawione uprawnienia do kontroli prawidłowości uiszczenia opłaty elektronicznej. Uprawnienie to będzie przysługiwało tylko inspektorom Inspekcji Transportu Drogowego. Sejm uchwalił ustawę 29 sierpnia 2014 r. Prezydent podpisał ustawę 18 września 2014 r. Ustawa wchodzi w życie 2 stycznia 2015 r.