Legislacja

Weekendowe ograniczenia ruchu

29 kwietnia 2007

Przypominamy o ograniczeniach ruchu dotyczących pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 12 ton, które obowiązują w dniach:

- 30 kwietnia w godz. 18.00-22.00

- 1 maja w godz. 07.00 – 22.00

- 2 maja w godz. 18.00 – 22.00

- 3 maja w godz. 07.00-22.00.

Wyjątki w ograniczeniu dotyczą pojazdów:

1. Policji, Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Straży Granicznej, jednostek ochrony przeciwpożarowej i innych specjalistycznych służb ochrony chemicznej, radiologicznej oraz przed skażeniami, pogotowia technicznego;

2. pracujących na potrzeby budowy dróg i mostów oraz ich utrzymania; pracujących na potrzeby służb technicznych usuwających awarie;

3. biorących udział w akcjach ratowniczych;

4. biorących udział w usuwaniu skutków klęsk żywiołowych; przewożących artykuły szybko psujące się i środki spożywcze, określone w załączniku do rozporządzenia;

5. przeznaczonych do przewozu żywych zwierząt;

6. pracujących na potrzeby skupu mleka, zbóż lub zwierząt;

7. pracujących na potrzeby bezpośredniego zaopatrzenia statków morskich w paliwo, materiały olejowe, olej smarowy, części zamienne oraz wodę pitną;

8. wolnobieżnych używanych do prac rolnych i ciągników rolniczych; przewożących sprzęt transmisyjny stacji radiowych i telewizyjnych;

9. przewożących, w związku z organizacją imprez masowych, sprzęt dla ich obsługi;

10. przewożących prasę;

11. pustych po rozładunku artykułów szybko psujących się oraz skierowanych po załadunek takich towarów;

12. przewożących lekarstwa i środki medyczne;

13. przewożących ładunki pocztowe;

14. pracujących w związku z niezbędnym utrzymaniem ciągłości cyklu produkcyjnego, w odległości do 50 km od siedziby przedsiębiorstwa, pracującego w cyklu ciągłym;

15. przewożących, określone w odrębnych przepisach, towary niebezpieczne w ilościach, dla których wymagane jest oznakowanie pojazdu tablicami ostrzegawczymi barwy pomarańczowej;

16. uczestniczących w akcjach humanitarnych;

17. przeznaczonych do przewozu betonu; przeznaczonych do przewozu odpadów komunalnych;

18. przewożących towary z wyładunku wagonów ze stacji kolejowych, w promieniu 50 km od stacji kolejowej.

Przepisy te nie mają zastosowania również do pojazdów, które wjechały na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej poza terminami lub godzinami obowiązywania zakazów lub ograniczeń, w odległości do 25 km od miejsca przekroczenia granicy, oraz oczekujących na granicy na wyjazd z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z zastrzeżeniem ust. 4 i 5.

Słowa kluczowe ograniczenie ruchu