Legislacja

Winiety na polskich autostradach?

4 czerwca 2013

W sprawie wprowadzenia winien na autostradach prawnych z interpelacją (nr 1674) wystąpiła posłanka Małgorzata Niemczyk. Pyta ministra transportu, czy resort rozważa możliwość wprowadzenia systemu opłat właśnie w formie winiety i jaki byłty ewentualny jej koszt oraz czy planowana jest rozbudowa systemu bramkowego pobierania opłat. W odpowiedzi Tadeusz Jarmuziewicz, sekretarz stanu przedstawił stanowisko resortu. MTBiGM nie rozważa wprowadzenia opłat winietowych za korzystanie z autostrad - informuje. Nie jest planowana zmiana obecnie obowiązujących stawek opłat - dodaje. I uzasadnia takie stanowisko - poniżej pełen tekst odpowiedzi.

 

 

Interpelacja (nr 16874)

do ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej

w sprawie wprowadzenia winiet na autostradach polskich

Szanowny Panie Ministrze! Rozbudowa autostrad w Polsce przebiega w sposób naprawdę imponujący. My, łodzianie, w szczególności zauważamy postęp prac nad nowymi drogami. Jednak wraz z każdym kolejnym oddanym odcinkiem pojawia się pytanie: Czy konieczne jest bezpośrednie pobieranie opłat za korzystanie z autostrad?

Winiety, które znamy z zachodnioeuropejskich dróg, bardzo korzystnie przyczyniają się do skrócenia czasu podróży oraz zwiększenia komfortu jazdy nie tylko przez nas, Polaków, ale także przez obcokrajowców korzystających z naszych dróg.

Mając na uwadze powyższe, zwracam się z uprzejmą prośbą do Pana Ministra o odniesienie się o poniższych kwestii:

1.Czy ministerstwo rozważa wprowadzenie możliwości uiszczenia opłaty za korzystanie z autostrad w formie winiety? Jeżeli nie, dlaczego?

2.Jeżeli ministerstwo rozważa taką możliwość, jakie byłyby wówczas przewidywane koszty winiet?

3.Czy ministerstwo planuje rozbudowywać system bramkowego pobierania opłat za korzystanie z autostrad? Jeżeli tak, uprzejmie proszę o informację, na których odcinkach i jak wysokie będą planowane opłaty.

Z góry dziękuję za udzielenie odpowiedzi na niniejszą interpelację.

Z wyrazami szacunku

Poseł Małgorzata Niemczyk

Łódź, dnia 29 marca 2013 r. 

Odpowiedź: Szanowna Pani Marszałek! W odpowiedzi na interpelację pani poseł Małgorzaty Niemczyk przesłaną przy piśmie z dnia 17 kwietnia 2013 r., znak: SPS-023-16874/13, w sprawie wprowadzenia winiet na autostradach polskich uprzejmie przekazuję następujące stanowisko.

Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej nie rozważa wprowadzenia opłat winietowych za korzystanie z autostrad. Zgodnie z generalną zasadą wyrażoną w art. 37a ust. 1 ustawy z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 931, z późn. zm.) za przejazd autostradą pobierane są opłaty, a zgodnie z ust. 5: “Opłatę za przejazd autostradą ustala się jako iloczyn liczby kilometrów przejazdu i stawki opłaty za kilometr dla danej kategorii pojazdu”. Obecnie pobierane stawki ustalone w rozporządzeniu ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie stawek opłat za przejazd autostradą (Dz. U. z 2012 r. poz. 467) zostały wyznaczone na podstawie wieloletnich analiz kosztów budowy i utrzymania sieci autostrad oraz prognozy wpływów z uwzględnieniem metodologii dot. projektów generujących dochód, o których mowa w art. 55 rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006. Z uwagi na powyższe przesłanki prawne nie jest obecnie planowana zmiana obowiązujących stawek opłat.

Warto podkreślić, że obowiązujący system poboru manualnego na bramkach wdraża zasadę “użytkownik płaci”, gdyż jest oparty na liczbie kilometrów przejechanych przez dany pojazd i obowiązuje wszystkie kategorie pojazdów w Polsce bez względu na to, czy korzystają one z dróg płatnych zarządzanych przez generalnego dyrektora dróg krajowych i autostrad czy też z autostrad, na których opłatę za przejazd pobierają spółki koncesyjne. System powyższy jest przy tym nowocześniejszy od systemu winietowego, który oparty jest na czasowym korzystaniu z infrastruktury i - co za tym idzie - nie odzwierciedla rzeczywistego zużycia infrastruktury drogowej przez jej użytkowników. Należy podkreślić, że w naszym kraju do dnia 30 czerwca 2011 r. opłatę w formie winiety ponosiły samochody ciężarowe - przychody z tego tytułu w praktyce wystarczyły jednak wyłącznie na pokrycie kosztów działania systemu. Biorąc pod uwagę przywołane kwestie, nie planuje się obecnie wprowadzenia w Polsce systemu winietowego dla jakiejkolwiek kategorii pojazdów.

Odnośnie do planu rozbudowy systemu poboru manualnego należy wyjaśnić, że z wyjątkiem planowanego dostosowania do poboru opłat odcinka autostrady A2 pomiędzy węzłem Stryków a węzłem Konotopa, przewidywanego w “Programie budowy dróg krajowych na lata 2011–2015”, brak jest wiążących harmonogramów dostosowania do poboru opłat innych odcinków autostrad wymienionych w rozporządzeniu Rady Ministrów wydanym na podstawie art. 1 ust. 2 ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym, określającym autostrady lub ich odcinki, które będą budowane i eksploatowane albo wyłącznie eksploatowane jako płatne. Obecnie obowiązuje w tym zakresie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie autostrad płatnych (Dz. U. Nr 121, poz. 1034, z późn. zm.).

Z poważaniem

 

Słowa kluczowe autostrady Sejm RP winiety