Legislacja

Właściwe oznakowanie postoju taksówek

3 czerwca 2013

146c2933859f5e82be7124dd1b8955b33288e335(Fot.: PD@N 466-64jm)

Interpelację nr 16886 w sprawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach zgłosił Arkadiusz Litwiński, adresując do ministra transportu. Poseł zgłasza wątpliwość dotyczącą zasad umieszczania drogowego znaku informacyjnego D-19 i D-19a (“postój taksówek” i “postój taksówek bagażowych”). Poseł pyta o ewentualny zamiar zmiany brzmienia normy obowiązującej według stanu prawnego na dzień dzisiejszy. A resort? Z datą 13 maja br. Tadeusz Jarmuziewicz, sekretarz stanu w MTBiGM odpowiada: właściwe oznakowanie odcinka jezdni przeznaczonego na postój taksówek, zgodne z ww. przepisami rozporządzenia z dnia 3 lipca 2003 r., w pierwszej kolejności informuje kierującego pojazdem poruszającego się jezdnią, na której wyznaczono postój taksówek, o końcu postoju taksówek, a następnie znakiem D-19 wskazuje miejsce, na które podjeżdża pierwsza z oczekujących taksówek. Dlatego też postój pojazdów innych niż taksówki może odbywać się poza odcinkiem przeznaczonym na postój taksówek (oznaczonym znakami D-19 i D-20), a więc przed znakiem D-20 i dalej za znakiem D-19, o ile w tych miejscach nie występuje zakaz postoju. Mając na względzie powyższe, zapewniam Panią Marszałek, że obowiązujące regulacje określające sposób oznakowania postoju taksówek wystarczająco czytelnie i jednoznacznie przekazują uczestnikom ruchu (zarówno pieszym, jak i kierującym pojazdami) informacje o początku i końcu postoju taksówek. Z tych też względów, w mojej ocenie, nie ma uzasadnienia do podejmowania przez resort prac w zakresie przedstawionym w interpelacji pana posła Arkadiusza Litwińskiego.

 

Interpelacja (nr 16886)

do ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej

w sprawie rozporządzenia ministra infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach

Szanowny Panie Ministrze! Załącznik nr 1 do rozporządzenia ministra infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2003 r. Nr 220, poz. 2181) określa między innymi zasady umieszczania znaku informacyjnego D-19 i D-19a (“postój taksówek” i “postój taksówek bagażowych”). Według ustanowionej w nim normy znaki te “powinny być (...) umieszczane przy krawężniku obok miejsca, na które podjeżdża pierwsza z oczekujących taksówek”. Z kolei znak D-20 (“koniec postoju taksówek”) umieszcza się na końcu odcinka jezdni przeznaczonego do postoju taksówek. Efektem tak sformułowanych reguł jest konieczność ustawiania znaku D-20 z perspektywy kierowców przed znakiem D-19 ze względu na fakt, że pierwsza z oczekujących taksówek to ta, do której podjeżdżają od dołu pozostałe. Obecny stan rzeczy przynosi skutek w postaci powtarzających się przypadków parkowania na postoju dla taksówek przez samochody osobowe, których kierowcy, zobaczywszy znak D-20 (“koniec postoju taksówek”), doszli do wniosku, że postój kończy się tuż za znakiem, a więc parkując za znakiem, nie popełnią wykroczenia. Jest co prawda oczywiste, że znaki drogowe ustawiane są także z myślą o pieszych, jednak z ich perspektywy - biorąc pod uwagę fakt, że podchodzą do postoju z różnych kierunków - zarówno znak D19, jak i D-20 będzie oznaczał tak początek, jak i jednocześnie koniec postoju taksówek.

Kierowcy z kolei, szukając miejsca do parkowania (zwłaszcza przy dużym zgęszczeniu ruchu na danym odcinku drogi), mogą nie dostrzec, że w pobliżu znaku D-20 ustawiony jest także znak D-19 (może on być bowiem zgodnie z normami załącznika do rozporządzenia ustawiony nawet 50 metrów dalej).

W związku z powyższym, na podstawie art. 16 ustawy z dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora, zwracam się z uprzejmą prośbą do Pana Ministra o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytanie: Czy ministerstwo zamierza zmienić obecne brzmienie normy sformułowanej w załączniku nr 1 do rozporządzenia ministra infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2003 r. Nr 220, poz. 2181), tak aby znak D-19 (“postój taksówek”) był umieszczany z punktu widzenia kierowców przed znakiem D-20 (“koniec postoju taksówek”), np. określając, że znak D-19 powinien być umieszczany przy krawężniku obok miejsca, w którym z punktu widzenia kierowców jadących ulicą/drogą zaczyna się pas drogi przeznaczonej na postój taksówek?

Z poważaniem

Poseł Arkadiusz Litwiński

Szczecin, dnia 2 kwietnia 2013 r.

 

 

ODPOWIEDŹ na interpelację nr 16886

Szanowna Pani Marszałek! W związku z interpelacją pana posła Arkadiusza Litwińskiego otrzymaną przy piśmie, nr SPS-023-16886/13, z dnia 19 kwietnia 2013 r., dotyczącą oznakowania miejsc przeznaczonych na postój taksówek poniżej przedstawiam następujące informacje.

Na wstępie, odnosząc się do kwestii podnoszonej w interpelacji pana posła Arkadiusza Litwińskiego, uprzejmie wskazuję, iż znaczenie i zakres obowiązywania znaków drogowych, a także warunki umieszczania ich na drodze regulują następujące akty prawne:

- ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137, z późn. zm.),

- rozporządzenie ministrów: infrastruktury oraz spraw wewnętrznych i administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. Nr 170, poz. 1393, z późn. zm.),

- rozporządzenie ministra infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2003 r. Nr 220, poz. 2181, z późn. zm.).

Znaki drogowe są elementem organizacji ruchu i powinny być zawarte w projekcie organizacji ruchu. Projekt organizacji ruchu zatwierdza - na podstawie przepisów § 6 ust. 1 rozporządzenia ministra infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. Nr 177, poz. 1729) - organ zarządzający ruchem właściwy dla danej drogi. Organy te określa art. 10 przywołanej wyżej ustawy Prawo o ruchu drogowym, zgodnie z którym:

- generalny dyrektor dróg krajowych i autostrad (GDDKiA) zarządza ruchem na drogach krajowych,

- marszałek województwa zarządza ruchem na drogach wojewódzkich,

- starosta zarządza ruchem na drogach powiatowych i gminnych.

Kompetencje wymienionych organów (GDDKiA, marszałka województwa oraz starosty) nie obejmują zarządzania ruchem na drogach publicznych położonych w miastach na prawach powiatu. Natomiast organem zarządzającym ruchem na drogach publicznych położonych w miastach na prawach powiatu, z wyjątkiem autostrad i dróg ekspresowych, na podstawie przywołanych wyżej przepisów jest prezydent miasta. Zarządzanie ruchem na drogach wewnętrznych, w tym w strefie ruchu i strefie zamieszkania, należy do podmiotu zarządzającego tymi drogami.

Wskazać należy również, że na podstawie przepisów § 3 ust. 2 pkt 1 ww. rozporządzenia z dnia 23 września 2003 r. ocena organizacji ruchu w zakresie zgodności z obowiązującymi przepisami należy do organu sprawującego nadzór nad zarządzaniem ruchem. W myśl przepisów art. 10 przywoływanej ustawy Prawo o ruchu drogowym wojewoda sprawuje nadzór nad zarządzaniem ruchem na drogach:

- wojewódzkich,

- powiatowych,

- gminnych,

- drogach publicznych położonych w miastach na prawach powiatu i w mieście stołecznym Warszawie,

- wewnętrznych położonych w strefach ruchu lub strefach zamieszkania.

Odnosząc się do pytania postawionego w interpelacji pana posła Arkadiusza Litwińskiego, pragnę podkreślić, iż zgodnie z przepisami § 53 ww. rozporządzenia z dnia 31 lipca 2002 r. znak D-19 “postój taksówek” oznacza miejsce przeznaczone na postój taksówek, a znak D-20 “koniec postoju taksówek” oznacza miejsce, w którym kończy się postój taksówek. Zasady oznakowania miejsca przeznaczonego na postój taksówek określa pkt 5.2.19. oraz pkt 5.2.20. załącznika nr 1 do rozporządzenia z dnia 3 lipca 2003 r. Przepisy te stanowią, iż znak D-19 stosuje się w celu oznaczenia początku odcinka jezdni przeznaczonego tylko dla postoju taksówek. Znak ten powinien być wykonany jako dwustronny i umieszczony przy krawężniku obok miejsca, na które podjeżdża pierwsza z oczekujących taksówek. Postoje taksówek osobowych zaleca się ustalać w rejonach:

- dworców,

- domów towarowych,

- hoteli,

- restauracji,

- obiektów kulturalno-rozrywkowych.

Jeżeli to możliwe, postoje te należy wyznaczać na ulicach lokalnych, a na ulicach układu podstawowego - w zatokach, tak aby utrudnienia w ruchu innych pojazdów były jak najmniejsze. Długość odcinka przeznaczonego do postoju taksówek powinna wynikać z obserwacji i zapotrzebowania na taksówki w danym rejonie, ale nie powinna być mniejsza od 15 m (trzy taksówki) i większa niż 50 m (dziesięć taksówek). Większa liczba taksówek może oczekiwać na wyznaczonych placach, poza jezdniami. Jeżeli długość odcinka przeznaczonego do postoju nie została określona znakiem D-20, to oznacza to, iż postój taksówek może odbywać się w odległości do 20 m od znaku D-19.

Właściwe oznakowanie odcinka jezdni przeznaczonego na postój taksówek, zgodne z ww. przepisami rozporządzenia z dnia 3 lipca 2003 r., w pierwszej kolejności informuje kierującego pojazdem poruszającego się jezdnią, na której wyznaczono postój taksówek, o końcu postoju taksówek, a następnie znakiem D-19 wskazuje miejsce, na które podjeżdża pierwsza z oczekujących taksówek. Dlatego też postój pojazdów innych niż taksówki może odbywać się poza odcinkiem przeznaczonym na postój taksówek (oznaczonym znakami D-19 i D-20), a więc przed znakiem D-20 i dalej za znakiem D-19, o ile w tych miejscach nie występuje zakaz postoju.

Mając na względzie powyższe, zapewniam Panią Marszałek, że obowiązujące regulacje określające sposób oznakowania postoju taksówek wystarczająco czytelnie i jednoznacznie przekazują uczestnikom ruchu (zarówno pieszym, jak i kierującym pojazdami) informacje o początku i końcu postoju taksówek. Z tych też względów, w mojej ocenie, nie ma uzasadnienia do podejmowania przez resort prac w zakresie przedstawionym w interpelacji pana posła Arkadiusza Litwińskiego.

Z poważaniem 

Słowa kluczowe Sejm RP taksówki znaki drogowe