Legislacja

Właściwości sądów zmienione

14 października 2015

Prezydent RP Andrzej Duda podpisał ustawę z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych - podpisana 13 października 2015 r. 

Informacja w sprawie ustawy z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.

Przedmiotowa ustawa ma na celu dokonanie zmian w ustawie z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. z 2013 r. poz 392 z późn. zm.) w zakresie określenia właściwości sądów przy wnoszeniu powództw związanych z roszczeniami z tytułu ubezpieczeń obowiązkowych.

Przyjęta ustawa wprowadza w ustawie z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych nowy przepis art. 34a określający, iż powództwo o odszkodowanie z ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych wytacza się wyłącznie przed sąd właściwy dla miejsca zamieszkania albo siedziby poszkodowanego zdarzeniem powodującym szkodę albo przed sąd właściwy dla miejsca zaistnienia tego zdarzenia. W braku wskazanych powyżej podstaw właściwości miejscowej powództwo można wytoczyć przed sąd właściwy według przepisów o właściwości ogólnej. Ponadto przepis art. 34a określa, iż przelew wierzytelności nie wpływa na właściwość sądów.

Przyjęta regulacja stanowi odstępstwo od wyrażonej w art. 20 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych zasady określającej właściwość sądów w sprawach o roszczenia wynikającej z umów ubezpieczeń obowiązkowych. Właściwość ta jest określona przemiennie wskazując iż powództwa takie mogą być wytaczane bądź według przepisów o właściwości ogólnej bądź przed sąd właściwy dla miejsca zamieszkania albo siedziby poszkodowanego lub uprawnionego z umowy ubezpieczenia. Tymczasem nowa regulacja art. 34a przyjmuje właściwość wyłączną wskazanych w tym przepisie sądów.

Zgodnie z uzasadnieniem ustawy wprowadzana regulacja ma ograniczyć zjawisko koncentracji spraw sądowych związanych z dochodzeniem roszczeń o odszkodowanie z ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych. Wskazano bowiem, iż siedziby większości zakładów ubezpieczeń oraz przedsiębiorców udostępniających poszkodowanym pojazdy zastępcze (a następnie wchodzących na podstawie umowy cesji wierzytelności w prawa poszkodowanego) znajdują się w kilku największych miastach w Polsce, a szczególnie w Warszawie. Powoduje to znaczne spiętrzenie tego rodzaju spraw w kilku sądach w Polsce, a ponadto wydłuża postępowanie z uwagi na konieczność przesłuchania w trakcie procedowania poszkodowanych zamieszkałych często w znacznej odległości od sądów prowadzących postępowanie.

Ustawa wchodzi w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia.