Legislacja

Wniosek w sprawie prędkości wyrażonej znakiem B-33 i A-11a

4 sierpnia 2014

90528ab2b3150df1900778a0e88478fea058814c

(500-10 fot. Piotr Wagner)

Do do ministra Zbigniewa Rynasiewicza współpracujące organizacje społeczne reprezentujące środowiska ośrodków szkolenia kierowców skierowały wniosek w sprawie uregulowania w rozporządzeniu zakresu obowiązywania dopuszczalnej prędkości wyrażonej znakiem B-33 w zestawie ze znakiem A-11a. Zmiana miałaby dotyczyć rozporządzenia w sprawie znaków i sygnałów drogowych. Piszą: Prosimy o zamieszczenie w zmienianym rozporządzeniu normy prawnej “konsumującej” informację zawartą w piśmie DTD znak TD-7km-053-35/08 z 20.06.2008 (w załączeniu), w którym jednoznacznie stwierdza się, że prędkość wskazana znakiem B-33 zastosowanym łącznie ze znakiem A-11a tj. w układzie znaków jak obok, odnosi się jedynie do miejsca umieszczenia progu zwalniającego. I uzasadniają: Powyższa konkluzja uzasadniana jest przepisami pkt. 8.1 załącznika 4 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach. Jak wskazuje nazwa, w/w rozporządzenie jest głównie stosowane przez zarządców dróg, inżynierów ruchu, projektantów oznakowania dróg i ciągów komunikacyjnych, a więc nie jest znane wszystkim uczestnikom ruchu drogowego. Powszechnie znane i egzekwowane przez funkcjonariuszy, inspektorów organów kontroli ruchu drogowego jak i egzaminatorów na egzaminach państwowych na prawo jazdy są przepisy §27 rozporządzenia MI oraz MSW z 31.07.2002r w sprawie znaków i sygnałów drogowych traktujące o miejscach do których obowiązuje ograniczenie prędkości wyrażone znakiem B-33, a które niestety nie zawierają zastrzeżenia czy odniesienia do miejsca obowiązywania ograniczenia prędkości wyrażonego znakiem B-33 w zestawie ze znakiem A-11a, a o którym mowa w pkt. 8.1 załącznika 4 do rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków...

Naturalnie ta niejednoznaczność i rozbieżności przepisów skutkują poważnymi aczkolwiek niezawinionymi konsekwencjami dla obywateli w postaci:

1. nakładanych i egzekwowanych mandatów karnychza przekraczanie prędkości poza progiem zwalniającym

2. negatywnych wyników egzaminówpaństwowych na prawo jazdy za przekraczanie prędkości poza progiem

3. konsternacji, konfliktów interpretacyjnych itp.

Ponadto w środowiskach związanych z ruchem drogowym od lat toczy się polemika w tej sprawie, jako przykładową załączamy publikację z “Paragrafu na drodze” p. Adama Rezy z Instytutu Ekspertyz Sądowych w Krakowie, który dla wyeliminowania wątpliwości proponuje kosztowne uzupełnienia oznakowania progów zwalniających znakami uchylających ograniczenie prędkości lub tabliczkami T-20.

Naszym zdaniem, taniej i efektywniej będzie wprowadzić stosowne regulacje w aktualnie zmienianym rozporządzeniu.

Przypominamy, że OIGOSK pismem l.dz. 43/2012 już 28 marca 2012 r. występowała do Resortu Transportu z wnioskiem o rozwiązanie tego istotnego problemu. W odpowiedzi, pismem znak TD-2wt-5142-68/12 z 24 kwietnia 2012 (w załączeniu) - Departament Transportu Drogowego poinformował, że na ówczesnym etapie prac legislacyjnych nie ma możliwości uwzględnienia tego wniosku i jednocześnie zapewnił, że zasadność uzupełnienia rozporządzenia w sprawie znaków i sygnałów drogowych o postulowane przepisy “zostanie poddana analizie przy kolejnych nowelizacjach tego rozporządzenia”.

Skoro aktualną inicjatywę zmian rozporządzenia uzasadnia się między innymi troską o poprawę spójności wzmiankowanych rozporządzeń, to niniejszy wniosek w pełni wpisuje się w zakres przedmiotowy nowelizacji. Dlatego wierzymy, że również ta kwestia dotycząca kompatybilności ważnych przepisów zostanie wreszcie jednoznacznie uregulowana przy okazji omawianej nowelizacji rozporządzenia!

W konkluzji swojego wystąpienia przywołano przykładowe brzmienie §1 pkt.6 projektu rozporządzenia:

6) w §27:

a) po ust.1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu: “1a Dopuszczalna prędkość określona na znaku B-33 zastosowanym w zestawie ze znakiem A11a obowiązuje bezpośrednio przed i na progu zwalniającym”,

b) w ust. 3 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie: “ Znak B-33, określający dopuszczalna prędkość większa niż 50 km/h, umieszczony na obszarze zabudowanym, dotyczy samochodu osobowego, motocykla i samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t, z wyjątkiem.”