Legislacja

Wpis kwalifikacji wstępnej do prawa jazdy

7 lipca 2011

Opublikowano rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 czerwca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wydawania uprawnień do kierowania pojazdami. Zmiana dotyczy wpisu w prawie jazdy potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji wstępnej lub ukończenia szkolenia okresowego. Dla uzyskania wpisu “od osoby ubiegającej się o wpis potwierdzający uzyskanie kwalifikacji wstępnej lub ukończenie szkolenia okresowego: a) wniosku; b) dokumentów, o których mowa w art. 97a ust. 2 ustawy; c) fotografii, o której mowa w pkt 1 lit. f; d) oświadczenia kierowcy o wykonywaniu przewozu drogowego różnymi pojazdami, dla których jest wymagane posiadanie prawa jazdy co najmniej jednej spośród kategorii C1, C1+E, C lub C+E oraz D1, D1+E, D lub D+E, w przypadku kierowcy, o którym mowa w art. 39d ust. 6 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym; e) kserokopii posiadanego prawa jazdy i dowodu uiszczenia opłaty za wymianę prawa jazdy, która jest równa opłacie za wydanie prawa jazdy. Zmiany dotyczą także daty ważności uprawnienia; dokonywanie wpisu; uzupełniono właściwe dla tej czynności druki.