Legislacja

Wprowadzenie okresów przejściowych nie było konieczne twierdzi resort

15 lipca 2013

824f4162632535a2289f29aba67b40b9a68c9b36

(Fot.: PD@N 469-54jm)

Dlaczego nie wprowadzono okresów przejściowych dla osób, które były w trakcie egzaminu na prawo jazdy kat. C lub C+E? oraz Czy rozważał Pan Minister możliwość dopuszczenia do egzaminu na starych zasadach tych osób, które zdały egzamin teoretyczny kat. C lub C+E, lecz z zaznaczeniem, by prawo jazdy mogli odebrać po ukończeniu 21. roku życia? - pytał poseł Jacek Bogucki ministra spraw wewnętrznych, następnie ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej. Odpowiedział Zbigniew Rynasiewicz, sekretarz stanu (pełen tekst odpowiedzi poniżej). On właśnie wyjaśnia: dla wszystkich osób zamierzających wykonywać zawód kierowcy warunki uzyskiwania prawa jazdy i dostępu do zawodu nie uległy zmianie, dlatego też wprowadzenie specjalnych przepisów przejściowych dla tych osób nie było konieczne.

Szanowna Pani Marszałek! Odpowiadając na pismo, nr SPS-023-17501/13, przekazujące interpelację posła Jacka Boguckiego w sprawie nowelizacji ustawy o kierujących pojazdami, przekazaną według właściwości przez ministra spraw wewnętrznych, przedstawiam następujące stanowisko. W dniu 19 stycznia 2013 r. po ponad dwuletnim vacatio legis weszły w życie przepisy ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami. Ustawa wdrożyła do prawa polskiego postanowienia dyrektywy 2006/126/WE w sprawie praw jazdy. Jedną ze zmian wprowadzonych ww. ustawą, wynikającą bezpośrednio z postanowień przedmiotowej dyrektywy, jest zmiana dotycząca wieku minimalnego wymaganego do uzyskania prawa jazdy m.in. kategorii C, C+E. Zgodnie z art. 8 ust. 1 pkt 6 ustawy o kierujących pojazdami wiek minimalny do uzyskania prawa jazdy kategorii C i C+E wynosi 21 lat. W przypadku osób ubiegających się po dniu 18 stycznia 2013 r. o wydanie uprawnienia do kierowania pojazdami w zakresie prawa jazdy kategorii C i C+E, które uzyskały pozytywny wynik egzaminu przed tą datą lub w tym czasie były w trakcie szkolenia i nie spełniają obecnie wymogu wieku minimalnego dla uzyskania przedmiotowych kategorii prawa jazdy, możliwe jest otrzymanie prawa jazdy tych kategorii po wcześniejszym uzyskaniu kwalifikacji wstępnej. Możliwość ta wynika z przepisu art. 9 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy o kierujących pojazdami, zgodnie z którym dla osób, które uzyskały kwalifikację wstępną określoną w przepisach rozdziału 7a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym, minimalny wiek do kierowania pojazdami określonymi w prawie jazdy kategorii C i C+E wynosi odpowiednio 18 lat. Należy wskazać, że zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym uzyskanie kwalifikacji wstępnej jest wymagane do wykonywania zawodu kierowcy w zakresie przewozu rzeczy (prawo jazdy kategorii C, C+E) i osób, dlatego też – w ocenie resortu – pomimo wejścia w życie przepisów ustawy o kierujących pojazdami utrzymano analogiczne do dotychczasowych warunki uzyskania uprawnień do kierowania pojazdami, jakie musi spełnić osoba zamierzająca pracować na stanowisku kierowcy wykonującego przewozy drogowe osób lub rzeczy.

Mając na uwadze powyższe, należy wskazać, że dla wszystkich osób zamierzających wykonywać zawód kierowcy warunki uzyskiwania prawa jazdy i dostępu do zawodu nie uległy zmianie, dlatego też wprowadzenie specjalnych przepisów przejściowych dla tych osób nie było konieczne.

Z poważaniem