Legislacja

Wspólne zasady dostępu do międzynarodowych przewozów drogowych

17 marca 2009

Ogłoszono wspólne stanowisko (WE) 2009/C62E/03 z dnia 9 stycznia 2009 r. przyjęte przez Radę, stanowiącą zgodnie z procedurą określoną w art. 251 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską, w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wspólnych zasad dostępu do rynku międzynarodowych przewozów drogowych (wersja przekształcona).

Źródło Dziennik Urzędowy UE/C/Nr 62E/2009, str. 46