Legislacja

Wtórnik tablic rejestracyjnych w ramach Schengen

12 stycznia 2008

Ministerstwo Infrastruktury: Informacja nt. wydawanych w Polsce wtórników tablic rejestracyjnych w kontekście kontroli dokonywanych w ramach systemu Schengen

Departament Transportu Drogowego informuje, że przy okazji jednego z zapytań o wydawane w Polsce wtórniki tablic rejestracyjnych uprzednio zgłoszonych Policji przez właścicieli jako utracone i możliwe w związku z tym komplikacje dla polskich kierowców podczas kontroli
w innych państwach strefy Schengen, wystąpiliśmy w tej sprawie z zapytaniem do Zespołu ds. systemów SIS i VIS we Władzy Wdrażającej Programy Europejskie.

Według otrzymanych informacji, w związku z wejściem Polski do strefy Schengen nie dojdzie do zmiany w dotychczasowej procedurze obowiązkowego zgłaszania przez właścicieli pojazdów utraconych tablic rejestracyjnych. W przypadku otrzymania takiego zgłoszenia, właściwa jednostka Policji dokonuje rejestracji tablic w odpowiednich bazach danych, skąd zgodnie z postanowieniami Konwencji Wykonawczej Schengen dane te będą przekazywane do Centralnego Systemu SIS (Systemu Informacyjnego Schengen). W przypadku wystąpienie wątpliwości związanych z dokonywanymi wpisami w Systemie Informacyjnym Schengen, podlegają one procedurze wymiany informacji za pośrednictwem właściwych biur SIRENE państw członkowskich, które znajdują się w stałej łączności ze sobą oraz działają w trybie 24h/7 dni w tygodniu. Polskie Biuro SIRENE znajduje się w odpowiedzialności Komendanta Głównego Policji.
Regulacje związane z uzyskiwaniem wtórników utraconych tablic rejestracyjnych zawarte są w przepisach § 12 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów (Dz. U. z 2007 r., Nr 186, poz. 1322). Zgodnie z nimi w przypadku utraty tablic (tablicy) rejestracyjnych, z powodu np. kradzieży, organ rejestrujący wydaje na wniosek właściciela pojazdu nowy dowód rejestracyjny i zalegalizowane tablice (tablicę) rejestracyjne z nowym numerem rejestracyjnym. Natomiast przepisy § 12 ust. 4 ww. rozporządzenia dopuszczają również, w przypadku utraty tablic (tablicy) rejestracyjnych, możliwość wydania przez organ rejestracyjny na wniosek właściciela pojazdu zalegalizowanych tablic (tablicy) rejestracyjnych z zachowaniem dotychczasowego numeru rejestracyjnego, czyli tzw. wtórników. W takiej sytuacji, organ rejestrujący jest zobowiązany zamieścić w dowodzie rejestracyjnym pojazdu (oraz w karcie pojazdu, jeżeli była wydana) adnotację o treści “WTÓRNIK TABLICY REJESTRACYJNEJ”.
Tym samym, wyrobienie wtórników utraconych tablic rejestracyjnych w żadnym przypadku nie jest obligatoryjne, gdyż regulacje w tym zakresie dopuszczają wybór formy uzyskania oznaczeń pojazdu, uwzględniając zarówno wolę tych, którzy dla własnego bezpieczeństwa bądź komfortu wnioskują o wydanie tablic rejestracyjnych z nowym numerem rejestracyjnym, jak i tych, którym zależy na zachowaniu dotychczasowego numeru rejestracyjnego.
Wyjaśniamy również, że Ministerstwo Infrastruktury nie otrzymało ze strony organów administracyjnych odpowiedzialnych za funkcjonowanie procedur i systemów związanych z uczestnictwem Polski w Układzie z Schengen, jakichkolwiek informacji, które wskazywałyby na konieczność zweryfikowania przepisów regulujących wydawanie wtórników utraconych tablic rejestracyjnych bądź zlikwidowania takiej formy uzyskiwania utraconych tablic rejestracyjnych.