Legislacja

Wyjaśnienie resortu w sprawie przewozów okazjonalnych

16 marca 2012

585567f53b598a39128172aae01f9237d685802e

(Fot.: PD@N 421-40jm)

Tadeusz Jarmuziewicz - sekretarz stanu w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej odpowiedział na pytania zawarte w interpelacji poselskiej nr 1267, którą skierował do resortu poseł Kazimierz Moskal. Wyjaśnił:

Szanowna Pani Marszałek! Odpowiadając na pismo, nr SPS-023-1267/12, z dnia 25 stycznia 2012 r., przy którym przekazana została interpelacja posła Kazimierza Moskala w sprawie przewozów okazjonalnych, przedstawiam poniżej następującą informację.

Uprzejmie informuję, że resort transportu analizuje problemy zasygnalizowane przez rzecznika praw obywatelskich w piśmie adresowanym do ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej dotyczące funkcjonowania przewozów okazjonalnych osób. Znowelizowane przepisy art. 18 ust. 4a ustawy z dnia 6 września 2001 r. dotyczące przewozów okazjonalnych wchodzące w życie od dnia 7 kwietnia 2012 r. zostały wprowadzone z inicjatywy i przedłożenia poselskiego, będących następstwem nasilającego się zjawiska nieuczciwej konkurencji na rynku usług przewozów osób. Wspomniane zmiany miały na celu uporządkowanie rynku przewozów osób pojazdami osobowymi poprzez wyeliminowanie niepożądanych z punktu widzenia konsumenta pasażera zjawisk, które mogłyby zagrażać bezpieczeństwu ruchu drogowego oraz samego przewozu. Przyjęto, że zasadnicza część przewozów osób powinna być wykonywana wyłącznie taksówkami, przy czym znowelizowane przepisy nie ograniczają działalności gospodarczej w zakresie przewozu osób, stwarzając wszystkim zainteresowanym możliwość wykonywania takiej działalności w formie przewozów taksówkowych. Sprzyja temu zniesienie limitów ilościowych dla taksówek, co stwarza warunki dla nieskrępowanego dostępu do rynku takich usług. Aktualne przepisy nie wyłączają z obrotu gospodarczego przedsiębiorców, którzy wykonują faktycznie przewozy okazjonalne pojazdami samochodowymi przeznaczonymi konstrukcyjnie do przewozu nie więcej niż 7 osób łącznie z kierowcą. Ta grupa przedsiębiorców będzie miała możliwość wykonywania przewozów po 7 kwietnia 2012 r. w oparciu o przepisy ustawy o transporcie drogowym. Możliwość taka wynika z przepisu art. 33 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym dotyczącego przewozów na potrzeby własne, który dla tego rodzaju działalności przewiduje obowiązek posiadania stosownego zaświadczenia. Posiadacz zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne, zawierając umowę cywilnoprawną dotyczącą organizacji np. imprezy o charakterze sportowym, kulturalno-oświatowym, kongresu, sympozjum naukowego itp. korzysta z uprawnień wynikających z posiadania takiego zaświadczenia w celu zabezpieczenia możliwości przewozu uczestnikom obsługiwanej imprezy. Przy czym przewóz taki ma mieć znamiona działalności pomocniczej w stosunku do realizowanego podstawowego zadania, wynikającego z umowy lub będącego częścią umowy na realizację zadania podstawowego.

Biorąc powyższe pod uwagę, w tym przedstawione informacje na temat obowiązujących rozwiązań prawnych w zakresie organizacji rynku usług przewozów osób oraz przesłanek do wprowadzenia obecnych regulacji, uprzejmie informuję, że Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej nie przewiduje obecnie podjęcia prac nad nowelizacją przepisów w tej dziedzinie.

Z poważaniem