Legislacja

Wyjaśnienie ws. systemu poboru opłat drogowych

5 października 2007

W związku z artykułem pt. “Ekspresówki będą płatne”, zamieszczonym w “Pulsie Biznesu” z dnia 5 października br., Ministerstwo Transportu wyjaśnia: Projekt ustawy o opłacie elektronicznej dotyczy jedynie pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 ton, tj. tych pojazdów, które objęte były do tej pory opłatą winietową. Przepisy ustawy nie dotyczą tzw. pojazdów lekkich, co oznacza, że samochody osobowe nie będą objęte opłatą elektroniczną. Ponadto odcinki dróg ekspresowych i autostrad w granicach miast, stanowiące obwodnice tych miast, nie będą podlegały opłatom. Wprowadzenie opłaty elektronicznej planuje się najwcześniej w 2011 r. Wysokość opłaty elektronicznej uzależniona będzie od przejechanego kilometrażu, a więc zgodna będzie z zasadą “użytkownik płaci”. Stawka opłaty uwzględniać będzie szereg czynników, w tym koszty budowy i eksploatacji infrastruktury drogowej oraz akceptowalność społeczną. O stawce opłaty decydować będzie Rada Ministrów. Opłata elektroniczna, będąca przedmiotem projektu ustawy, nie dotyczy opłat pobieranych na obecnie eksploatowanych odcinkach autostrad. Wyznaczenie w ustawie stawki maksymalnej wynika z wymogów konstytucyjnych. Przy określeniu stawki maksymalnej kierowano się maksymalnymi stawkami za przejazd 1 km autostrady w aktualnie obowiązującym załączniku do ustawy o autostradach płatnych oraz Krajowym Funduszu Drogowym w odniesieniu do pojazdów najcięższych oraz prognozy wzrostu tych stawek, wynikającej m. in. ze wzrostu inflacji oraz wzrostu kosztów budowy i utrzymania infrastruktury drogowej. Wejście w życie ustawy oznaczać będzie zniesienie opłat winietowych i jednocześnie rekompensat wypłacanych spółkom koncesyjnym. W 2006 r. koncesjonariusze uzyskali zwrot środków finansowych tytułem rekompensaty w łącznej wysokości 406,3 mln zł, co stanowiło aż 73,8% wpływów z winiet. Utrzymanie dotychczasowego systemu oznaczałoby w niedalekiej przyszłości wzrost wielkości rekompensat nawet do poziomu przewyższającego poziom wpływów z winiet.