Legislacja

Wymiana prawa jazdy oraz rygor utraty ważności dokumentu

15 lipca 2013

Poseł Maciej Orzechowski pochyla się nad kwestią wymiany dokumentów prawa jazdy (interpelacja nr 17523). Pyta, kto i kiedy będzie zmuszony dokonać obowiązującego dzisiaj dokumentu, a także chciałby znać motywację wprowadzenia konieczności wymiany prawa jazdy. Odpowiadając, Zbigniew Rynasiewicz, sekretarz stanu w resorcie transportu podkreślił, iż zgodnie z art. 124 ust. 4 i 6 ustawy o kierujących pojazdami prawa jazdy wydane do dnia 18 stycznia 2013 r. będą podlegać obowiązkowej wymianie w okresie od dnia 19 stycznia 2028 r. do dnia 18 stycznia 2033 r. Do dnia 19 stycznia 2028 r. prawa jazdy wydane na podstawie ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym zachowają ważność w okresie, na jaki zostały wydane, nie dłużej niż do terminów wymiany określonych zgodnie z przepisami ww. ust. 4, pod rygorem utraty ważności dokumentu.

Interpelacja nr 17523

do ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej

w sprawie wymiany dokumentów prawa jazdy

Szanowny Panie Ministrze! Do 18 stycznia br. prawa jazdy, poza kategoriami zawodowymi C i D, były wydawane bezterminowo. Wraz z wejściem w życie nowej ustawy prawa jazdy wydawane są na oznaczony okres, 15 lat.

Jak podaje ˝Dziennik Gazeta Prawna˝, dokumenty wydane przed 18 stycznia również stracą swój bezterminowy charakter i będą musiały być wymienione odpowiednio w latach 2028-2033. W momencie wymiany nie będą przeprowadzane ponownie badania związane ze zdolnością fizyczną lub psychiczną do kierowania pojazdem, a w zasadzie będzie jedynie aktualizowane zdjęcie.

W związku z zaistniałą sytuacją zwracam się do Pana Ministra z pytaniami:

1. Kto i kiedy będzie musiał wymienić obecne dokumenty prawa jazdy?

2. Czym motywowana jest konieczność wymiany dokumentów co 15 lat?

3. Jakie koszty poniosą kierowcy w związku z wymianą prawa jazdy?

Z poważaniem

Poseł Maciej Orzechowski

Warszawa, dnia 22 kwietnia 2013 r.

ODPOWIEDŹ:

Szanowna Pani Marszałek! Odpowiadając na pismo, nr SPS-023-17523/13, przekazujące interpelację posła Macieja Orzechowskiego w sprawie wymiany dokumentów prawa jazdy, przedstawiam następujące stanowisko.

Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami, która po ponad dwuletnim vacatio legis weszła w życie w dniu 19 stycznia 2013 r., wdrożyła do prawa polskiego postanowienia dyrektywy 2006/126/WE w sprawie praw jazdy. Jedną ze zmian wdrożonych ww. ustawą, wynikającą bezpośrednio z postanowień przedmiotowej dyrektywy, jest ustanowienie administracyjnego terminu ważności dokumentu prawa jazdy oraz wprowadzenie europejskiego wzoru prawa jazdy spełniającego wymogi ww. dyrektywy.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 ustawy o kierujących pojazdami prawo jazdy kategorii: AM, A1, A2, A, B1, B, B+E lub T wydaje się na okres 15 lat, z tym że okres ten może być krótszy, o ile wynika to z orzeczenia lekarskiego. Natomiast prawo jazdy kategorii: C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D lub D+E wydaje się na okres 5 lat, nie dłużej jednak niż na okres wynikający z orzeczenia lekarskiego i orzeczenia psychologicznego.

W związku z powyższym od dnia 19 stycznia 2013 r. każdy nowo wydany dokument prawa jazdy zawiera administracyjny okres ważności stosownie do danej kategorii prawa jazdy, a także zgodnie z art. 124 ust. 1 ww. ustawy jest zgodny z nowym wzorem, określonym w rozporządzeniu wykonawczym z dnia 2 sierpnia 2012 r. w sprawie wzorów dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami.

Jednocześnie należy wskazać, że zgodnie z art. 124 ust. 4 i 6 ustawy o kierujących pojazdami prawa jazdy wydane do dnia 18 stycznia 2013 r. będą podlegać obowiązkowej wymianie w okresie od dnia 19 stycznia 2028 r. do dnia 18 stycznia 2033 r. Do dnia 19 stycznia 2028 r. prawa jazdy wydane na podstawie ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym zachowają ważność w okresie, na jaki zostały wydane, nie dłużej niż do terminów wymiany określonych zgodnie z przepisami ww. ust. 4, pod rygorem utraty ważności dokumentu.

W kwestii pytania dotyczącego kosztów, jakie poniosą kierowcy w związku z obowiązkową wymianą prawa jazdy, należy wskazać, że przy wymianie dokumentu prawa jazdy konieczne będzie uiszczenie opłaty za wydanie nowego blankietu przedmiotowego dokumentu, której wysokość zostanie określona według obowiązujących w tym czasie przepisów.

Z poważaniem