Legislacja

Wyposażenie ośrodka egzaminowania bez wsparcia resortu

22 kwietnia 2013

9095d40bd8cb5db5bc3260591fb9b2e2762333e4ab75c5f30764ff58303ac2a6a2c3170d381cd54f

(Fot.: PD@N 462-56-57jm)

Posłowie Bogdan Rzońca oraz Jan Warzecha złożyli interpelację (nr 15215) w sprawie zmian w ustawie o osobach kierujących pojazdami, adresowaną do ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej. Postawione zostały dwa pytania: o koszt wyposażenia ośrodka do egzaminowania osób chcących uzyskać prawo jazdy oraz czy budżet państwa będzie mógł wesprzeć finansowo lub sprzętowo takie ośrodki? Dzisiaj odpowiedź Tadeusza Jarmuziewicza, sekretarza stanu w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej. Minister szczegółowo opisał minimalne prawem określone wymogi wyposażenia przyszłego ośrodka egzaminowania. Zwrócił także uwagę, iż obok infrastruktury taka placówka powinna zatrudnić odpowiednią kadrę egzaminatorów i pracowników administracji. Swoją informację podsumował następująco: - Biorąc pod uwagę powyższe, należy wskazać, że sejmik województwa, podejmując decyzję o utworzeniu nowego WORD, powinien rozpatrzyć wszystkie aspekty i konsekwencje utworzenia takiej jednostki, a w szczególności koszty jego utworzenia, a następnie możliwość samodzielnego utrzymania się tego podmiotu. Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej nie przewiduje wsparcia finansowego z budżetu państwa dla tworzenia nowych wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego.

Szanowna Pani Marszałek! Odpowiadając na pismo z dnia 12 marca 2013 r., nr SPS-023-15215/13, przy którym przekazano interpelację posłów Bogdana Rzońcy i Jana Warzechy w sprawie zmian w ustawie o osobach kierujących pojazdami, przedstawiam następujące wyjaśnienia.

Zgodnie z przepisem art. 116 ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym sejmik województwa tworzy wojewódzki ośrodek ruchu drogowego po uzgodnieniu z ministrem właściwym do spraw transportu. Zgodnie z przepisem art. 116 ust. 2 wojewódzki ośrodek ruchu drogowego jest samorządową osobą prawną. Zgodnie z przepisem art. 119 ustawy Prawo o ruchu drogowym ośrodek prowadzi samodzielną gospodarkę finansową na zasadach określonych w niniejszej ustawie.

Minister transportu, budownictwa i gospodarki morskiej na podstawie art. 66 ust. 1 pkt 1-5, 7 i 8 ustawy o kierujących pojazdami w rozporządzeniu z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach określił m.in. szczegółowe wymagania w stosunku do jednostek przeprowadzających egzaminy państwowe dotyczące wyposażenia, warunków lokalowych oraz placu manewrowego oraz warunki i tryb przeprowadzania egzaminu państwowego oraz wzory stosowanych dokumentów. Przepisy rozdziału 2 przedmiotowego rozporządzenia wskazują szczegółowo, jakie wyposażenie powinien posiadać każdy wojewódzki ośrodek ruchu drogowego.

Są to co najmniej:

*pomieszczenie do przechowywania dokumentacji w postaci elektronicznej lub papierowej związanej z przeprowadzaniem egzaminów państwowych,

*pomieszczenie przeznaczone do zapisywania osób na egzamin państwowy i administrowania danymi,

*pomieszczenie dla egzaminatorów,

*sala przeznaczona do przeprowadzania części teoretycznej egzaminu państwowego,

*pomieszczenie stanowiące poczekalnię dla osób oczekujących na egzamin państwowy,

*toaleta zlokalizowana w pobliżu sali do przeprowadzania części teoretycznej egzaminu państwowego,

*plac manewrowy przeznaczony do sprawdzania umiejętności wykonywania zadań wchodzących w skład części praktycznej egzaminu

*państwowego – ogrodzony i wyłączony z ruchu innych pojazdów,

*pojazdy egzaminacyjne w liczbie umożliwiającej obsługę zaplanowanych egzaminów państwowych – w zakresie wszystkich kategorii prawa jazdy,

*         sprzęt komputerowy pozwalający obsługę i przeprowadzanie egzaminów na prawo jazdy,

*system teleinformatyczny umożliwiający obsługę oraz przeprowadzenie egzaminu państwowego z wykorzystaniem komputerowego urządzenia egzaminacyjnego.

Oprócz infrastruktury, o której mowa powyżej, WORD powinien zatrudniać także odpowiednia kadrę egzaminatorów i administracyjną pozwalającą na obsługę egzaminów państwowych. Oceniając niezbędną infrastrukturę i wyposażenie, w opinii resortu całkowity koszt utworzenia WORD jest trudny do oszacowania, ponieważ jest zależny od wielu czynników, w tym w szczególności od kosztów pozyskania terenu i infrastruktury niezbędnych do prowadzenia egzaminów państwowych na prawo jazdy.

Biorąc pod uwagę powyższe, należy wskazać, że sejmik województwa, podejmując decyzję o utworzeniu nowego WORD, powinien rozpatrzyć wszystkie aspekty i konsekwencje utworzenia takiej jednostki, a w szczególności koszty jego utworzenia, a następnie możliwość samodzielnego utrzymania się tego podmiotu. Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej nie przewiduje wsparcia finansowego z budżetu państwa dla tworzenia nowych wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego.

Z poważaniem