Legislacja

Wyższa składka wypadkowa

1 kwietnia 2012

Jak informuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych od 1 kwietnia zmienia się wysokość składki wypadkowej.

ZUS: Stopa procentowa składki na ubezpieczenie wypadkowe - zmiany od 1 kwietnia 2012 r.

Od 1 kwietnia 2012 r. będą  obowiązywały nowe wartości stóp procentowych składki na ubezpieczenie wypadkowe. Tym samym, płatnicy składek zobowiązani do samodzielnego ustalenia wysokości tej stopy, przed sporządzeniem dokumentów rozliczeniowych za kwiecień 2012 r. (pierwszy miesiąc nowego roku składkowego), powinni ustalić jej wysokość na podstawie załącznika nr 2 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie różnicowania stopy procentowe składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w zależności od zagrożeń zawodowych i ich skutków (Dz. U. Nr 200, poz. 1692 ze zm.) w brzmieniu obowiązującym od 1 kwietnia 2012 r.1)

Dodatkowo Zakład informuje, że w roku składkowym obejmującym okres od 1 kwietnia 2012 r. do 31 marca 2013 r. wysokość stopy procentowej składki dla płatników składek zgłaszających do ubezpieczenia wypadkowego nie więcej niż 9 ubezpieczonych oraz dla płatników składek nie podlegających wpisowi do rejestru REGON będzie wynosiła 1,93% (50% stopy procentowej ustalonej na w/w rok składkowy dla grup działalności).

Redakcja: Departament Ubezpieczeń i Składek

1) Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 marca 2012 r.  zmieniającym rozporządzenie w sprawie różnicowania stopy procentowe składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w zależności od zagrożeń zawodowych i ich skutków (Dz. U. poz. 285).