Legislacja

Za co te 200 zł?

26 lipca 2014

Po publikacji nowych rozporządzeń w sprawie badan lekarskich i psychologicznych kandydatów na kierowców i kierowców pojawiło się wiele komentarzy zastosowanych cen. Dotychczasowe przepisy określały stawki minimalne w wysokości: dla osób starających się np. o kategorie A, A1, B, B1 było to nie więcej niż 200 zł. W praktyce badania kosztowały około 50- 70 zł. Teraz cena jest sztywna: 200 zł. - Większe koszty poniosą kandydaci na kierowców. Także np. ludzie przystępujący do kursu na kartę motorowerową za 500 zł - mówi Maciej Kulka, właściciel OSK Kulka. - Stracą też ośrodki nauki jazdy. Klientów i tak jest mniej niż kilka lat temu, a przy większych kosztach każdy z nich dwa razy się zastanowi, zanim zapisze się na kurs. 150 zł różnicy to dla wiele osób naprawdę spora kwota - podkreśla Paweł Perestaj z lubelskiej szkoły nauki jazdy Need For L.

Dlaczego resort zdrowia tak podwyższył opłaty? Rzecznik prasowy Ministerstwa Zdrowia, Krzysztof Bąk uzasadniał: - Obowiązujące dotychczas opłaty nie były zmieniane od lat (od 2004 r.). Podczas konsultacji społecznych do resortu nie wpływały zastrzeżenia, że przewidywane opłaty są zbyt wysokie. W przypadku badań lekarskich w trakcie konsultacji do resortu wpłynęło wiele opinii, wskazujących że - biorąc pod uwagę rzeczywiste koszty badań specjalistycznych i pomocniczych - proponowana kwota jest niska - dodaje rzecznik resortu. Nasza Czytelniczka “Ela” na łamach tygodnika PRAWO DROGOWE @ NEWS komentuje: “W rozporządzeniu właśnie chodzi o to, aby zrobili to wszyscy. Chodzi o to, aby nie było przesadnego zaniżania cen, np w celu wykluczenia konkurencji - aczkolwiek uważam, że powinny być jakieś “widełki". 150 zł wydaje się być nieco przesadzoną kwotą, ale nie aż tak jak w przypadku badań lekarskich. Badanie dla osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami kosztowało w przedziale 50-100 zł (bez badań specjalistycznych), teraz 200. I o ile w przypadku badań psychologicznych kwota 150 zł wydaje się w miarę adekwatna m. in. do czasu trwania badania i nakładu pracy to w przypadku badań się zastanawiam - za co te 200 zł? Czy może w tej kwocie powinny się zawierać badania specjalistyczne? Ale one przecież nie są obligatoryjne w stosunku do kandydatów na kierowców...” Natomiast Jolanta J. zgłasza wątpliwość: “Wchodzi nowe prawo, a ja mam dylemat, czy cena badania za psychotesty musi wynosić 150 zł, czy można brać mniej. Mam umowy podpisane z różnymi firmami i co teraz mam zrobić. Jeśli wprowadzą to wszyscy to ok., ale jeśli zrobią to niektórzy, to jak to ma wyglądać”. Z kolei Dariusz M. pyta: “a gdzie wzory badań instruktorów nauki jazdy i doskonalenia techniki jazdy?” (jm)

W ustawie z 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami w rozdziale VI. Instruktorzy i wykładowcy, czytamy: art. 33. 1. Instruktorem jest osoba, która: (...) 4) posiada ważne orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania czynności instruktora;

5) posiada ważne orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania czynności instruktora; (...)” i dalej

“Art. 34. 1. Orzeczenie lekarskie o istnieniu lub braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania czynności instruktora wydaje, po przeprowadzeniu badania lekarskiego, uprawniony lekarz posiadający prawo do wykonywania badań profilaktycznych, o których mowa w przepisach ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm.15)), zwanej dalej “Kodeksem pracy”, oraz posiadający uprawnienia do przeprowadzania badań lekarskich w celu ustalenia istnienia lub braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami.

2. Badanie lekarskie, o którym mowa w ust. 1, jest wykonywane w zakresie i na zasadach określonych w Kodeksie pracy, z zastrzeżeniem ust. 5.

3. Zakres badań lekarskich, o których mowa w ust. 1, obejmuje ponadto ustalenie istnienia lub braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami.

4. Orzeczenie psychologiczne o istnieniu lub braku przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania czynności instruktora wydaje uprawniony psycholog, o którym mowa w art. 84 ust. 1, po przeprowadzeniu badania psychologicznego.

5. Badanie lekarskie, o którym mowa w ust. 1, i badanie psychologiczne, o którym mowa w ust. 4, przeprowadza się przed przystąpieniem do kursu, o którym mowa w art. 33 ust. 1 pkt 6, a następnie okresowo dla osób w wieku:

1) do 60 lat - co 5 lat;

2) powyżej 60 lat - co 30 miesięcy.

6. Terminy badań, o których mowa w ust. 5, mogą ulec skróceniu, jeżeli lekarz lub psycholog w wyniku badań, o których mowa w ust. 1 lub 4, stwierdzi u osoby badanej stan zdrowia wskazujący na możliwość wystąpienia przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami przed upływem terminów, o których mowa w ust. 5.

7. Skierowanie na badanie lekarskie i badanie psychologiczne dla instruktorów wydaje odpowiedni podmiot prowadzący szkolenie.”

O kosztach czytamy w art. 26 ust. 2: “2. Koszty okresowych badań lekarskich i psychologicznych oraz koszt uczestnictwa w warsztatach ponosi:

1)podmiot prowadzący szkolenie osób ubiegających się o uzyskanie uprawnień do kierowania odpowiednio motorowerem, pojazdami silnikowymi lub tramwajem - w przypadku gdy instruktor jest przez niego zatrudniony;

2)jednostka wojskowa lub jednostka organizacyjna służb podległych lub nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych - w przypadku gdy instruktor pełni w niej służbę lub jest w niej zatrudniony;

3)zainteresowana osoba - w pozostałych przypadkach.”