Legislacja

Za wadliwe oznakowanie dróg wewnętrznych - mandat

11 czerwca 2012

cac12bb78fcd0641e5498f470ad97bcf242599a4

(Fot.: PD@N 431-52jm)

Kolejny projekt rozporządzenia opatrzony datą 4 czerwca 2012 r., rozporządzenie ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej zmieniające rozporządzenie w sprawie wykroczeń, za które strażnicy straży gminnych są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego. Ustawodawca wprowadza zmiany szczegółowe do obowiązującego aktu zmienianego. I tak katalog wykroczeń, za które strażnicy straży gminnych (miejskich) uprawnieni są do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego zostaje uzupełniony o naruszenie przepisów dotyczących znakowania dróg wewnętrznych oraz zlecania wadliwego dokonania tej czynności. Jak czytamy w uzasadnieniu: Dodanie wspomnianego wykroczenia do katalogi, a tym samym umożliwienie strażnikom gminnym (miejskim) nakładanie grzywien w drodze mandatu karnego za te czyny, pozwoli na szybką reakcję wobec zarządów dróg, którzy złamią zasady znakowania dróg, co w rezultacie przyczyni się do poprawy organizacji i bezpieczeństwa ruchu na danym terenie. Przedmiotowe uprawnienie pozwoli również strażnikom na skuteczną reakcję na zgłoszenia pochodzące przede wszystkim od mieszkańców danej ulicy, czy osiedla, którzy często zwracają się do strażników gminnych (miejskich) o podjęcie działań wobec nieprawidłowo usytuowanych znaków drogowych na drogach wewnętrznych.