Legislacja

Zaczyna obowiązywać tzw. tryb awaryjny

8 marca 2013

89b6573898ece7674e99b91e20423b9a5693cf88

(Fot.: PD@N 457-51)

Wchodzi w życie opublikowane wczoraj w dzienniku ustaw rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 4 marca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami. Dodane zostały dwa nowe paragrafy 7a i 7b umożliwiające awaryjną zmianę obowiązujących procedur wpisywania danych do tzw. Profilu Kandydata na Kierowcę. I tak: “§ 7a. 1. W przypadku, gdy po wygenerowaniu profilu kandydata na kierowcę do organu wydającego prawo jazdy lub pozwolenie wpłynęła od ośrodka egzaminowania informacja, o której mowa w § 11 ust. 4 pkt 3 rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach (Dz. U. poz. 995 oraz z 2013 r. poz. 319), organ wydający prawo jazdy lub pozwolenie sprawdza w systemie teleinformatycznym, czy profil kandydata na kierowcę nie został udostępniony innemu ośrodkowi egzaminowania” itd.