Legislacja

Zadania związane z usuwaniem pojazdów z dróg

10 marca 2015

Przedmiotem obrad dwóch ostatnich Zgromadzeń Ogólnych Związku Powiatów Polskich, które odbyły się bieżącym roku w Ossie i Poznaniu była realizacja przez powiaty zadań związanych z usuwaniem pojazdów z dróg. Na skutek błędów legislacyjnych oraz wcześniejszej opieszałości urzędów skarbowych powiaty borykają się z problemami, których nie można rozwiązań bez ingerencji ustawodawcy.

Jak czytamy w stanowisku Zgromadzania Ogólnego Związku Powiatów Polskich ustawa z dnia 22 lipca 2010 roku o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw przyniosła istotne zmiany w systemie postępowania  z pojazdami usuwanymi z dróg. Najistotniejsze problemy dotyczą wewnętrznej sprzeczności przepisów dotyczących pojazdów, których ustawowy termin przechowywania upłynął do dnia 11 czerwca 2009 roku oraz nieuregulowanie konsekwencji przejęcia pojazdów na własność powiatu.

Delegaci na Zgromadzenie zaapelowali do prawodawcy o wprowadzenie następujących zmian w obowiązujących przepisach:

-jednoznaczne przesądzenie, że pojazdy których ustawowy termin przechowywania upłynął do dnia 11 czerwca 2009 roku przeszły na własność Skarbu Państwa i tym samym Skarb Państwa (reprezentowany przez naczelnika urzędu skarbowego) ponosi koszty ich przechowywania;

-przesądzenie, że art. 130a Prawa o ruchu drogowym, nie dotyczy pojazdów powypadkowych albo ustalenie, że opłata uiszczana przez właściciela usuniętego pojazdu nie może być niższa niż rzeczywisty koszt usunięcia pojazdu z drogi;

-zniesienie obowiązku corocznego ustalania wysokości opłat i kosztów związanych z usuwaniem pojazdów z dróg i ich przechowywaniem;

-rezygnację z obowiązku stosowania przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji;

-zwolnienie powiatu z obowiązku rejestracji pojazdu, zawierania ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej oraz uiszczania podatku od środków transportu;

-określenie sposobu postępowania w przypadku odmowy orzeczenia przepadku pojazdu.

Wskazany kierunek zmian legislacyjnych powinien przyczynić się do sprawniejszej realizacji zadań nałożonych na powiaty.