Legislacja

Zaktualizuj ePD

1 października 2013

W zbiorze aktów prawnych pn. elektroniczne PRAWO DROGOWE (ePD) dostępne są:

Aktualizacja zbioru ePrawoDrogowe wg stanu prawnego na 1.10.2013 r.

Projekty aktów prawnych

Projekt

rozporządzenia

zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzorów dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami

Projekt

rozporządzenia

zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia

Projekt

rozporządzenia

zmieniającego rozporządzenie w sprawie kursów dla kierowców pojazdów uprzywilejowanych i pojazdów przewożących wartości pieniężne

Projekt

Stanowiska Rządu

wobec poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o straży gminnej oraz ustawy - Prawo o ruchu drogowym (druk nr 1507)

Projekt

ustawy

o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o kierujących pojazdami

Projekt

rozporządzenia

w sprawie certyfikatów potwierdzających spełnienie przez pojazd odpowiednich wymogów bezpieczeństwa lub warunków dopuszczenia do ruchu

Akty prawne rzeczywiste (teksty w wersji opublikowanej)

Ustawa

zmieniająca Kodeks karny i ustawę o swobodzie działalności gospodarczej

Ustawa

o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji

Rozporządzenie

w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące

Oświadczenie rządowe

w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Porozumieniem wykonawczym między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki do Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki o statusie sił zbrojnych Stanów Zjednoczonych Ameryki na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie Poświadczenia uprawnień do kierowania prywatnymi pojazdami silnikowymi

Porozumienie wykonawcze

między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki do Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki o statusie sił zbrojnych Stanów Zjednoczonych Ameryki na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie Poświadczenia uprawnień do kierowania prywatnymi pojazdami silnikowymi

Zarządzenie

w sprawie w sprawie ustalenia zakresu czynności Sekretarza i Podsekretarzy Stanu oraz zakresu zastępowania Ministra przez Sekretarza Stanu w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej

Akty prawne ujednolicone (teksty ujednolicone w zw. z publikacją rzeczywistych lub ich wejściem w życie)

Ustawa

Kodeks karny

Ustawa

o swobodzie działalności gospodarczej

Ustawa

o podatku od towarów i usług

Rozporządzenie

w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia

Pobierz aktualizacje: wybierz zakładkę AKTUALIZACJA / kliknij przycisk DALEJ / program pobierze i zainstaluje zmiany

ePrawoDrogowe to zbiór kompletny, zawsze aktualny, przyjazny w obsłudze

ZAMÓW: 0-502-659-431