Legislacja

Zaległe mandaty nadal można egzekwować

25 października 2007

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 2002 roku nie jest przeszkodą do egzekwowania mandatów za parkowanie bez opłaty orzekł Naczelny Sąd Administracyjny. “Gazeta Prawna” relacjonuje: Dyrektor izby skarbowej wniósł do Naczelnego Sądu Administracyjnego skargi kasacyjne na kilkanaście wyroków sądu pierwszej instancji. Sąd uchylił postanowienia o umorzeniu postępowania egzekucyjnego w sprawach o zaległe mandaty za parkowanie bez opłaty. Powodem takiego postępowania organów podatkowych działających jako organy egzekucyjne był wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 10 grudnia 2002 r. (sygn. akt P. 6/02). W swoim orzeczeniu Trybunał uznał m.in. za niezgodne z konstytucją przepisy stanowiące upoważnienie do określenia w drodze rozporządzenia szczegółowych zasad wprowadzania opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych oraz organu właściwego do ustalania tych opłat. Jednocześnie TK odsunął utratę mocy zakwestionowanych przepisów do 30 listopada 2003 r. Tytuły egzekucyjne zarządu dróg miejskich dotyczące kar za postój bez biletów parkingowych zostały wystawione przed tą datą. Organy umorzyły egzekucję i wskazały na wyrok TK. W ich ocenie egzekucja nie jest dopuszczalna. Trybunał uznał, że pobrane na podstawie przepisów zakwestionowanych rozporządzeń Rady Ministrów opłaty nie podlegają zwrotowi. A skoro nie podlegają zwrotowi, w ocenie organów nie podlegają też egzekucji. Sąd pierwszej instancji rację przyznał zarządowi dróg miejskich. Ocenił, że organy powinny przeprowadzić egzekucję mandatów. Jego zdaniem to, że egzekucja toczyła się po 30 listopada 2003 r., czyli po wejściu w życie orzeczenia TK, nie miała żadnego znaczenia. Spór trafił na wokandę NSA. W skardze kasacyjnej organ wskazał na niedopuszczalność prowadzenia egzekucji na podstawie tytułów egzekucyjnych, w których jako podstawę wskazano przepisy uznane przez TK za niekonstytucyjne. NSA oddalił jednak wszystkie skargi kasacyjne dyrektora izby skarbowej. Jak stwierdził sąd, Trybunał zakreślił datę utraty mocy obowiązywania spornych przepisów. Zauważył jednak, że w tym przypadku chodziło o zdarzenia, które miały miejsce przed tą datą. W sentencji wyroku TK nie można doszukiwać się zakazu egzekucji kar związanych z tymi zdarzeniami. Jak zauważył NSA stwierdzenie, że nie ma podstaw do zwrotu uiszczonych mandatów, miało chronić budżet samorządów. Wyrok jest prawomocny. Sygn. akt II FSK 1141/06.

Słowa kluczowe mandaty parkowanie pojazdów