Legislacja

Zapłaciłeś podatek od środków transportowych?

15 lutego 2008

Opodatkowaniu podatkiem od środków transportowych podlegają samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej: powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton oraz równej lub wyższej niż 12 ton, ciągniki siodłowe i balastowe o dopuszczalnej masie całkowitej: od 3,5 tony i poniżej 12 ton oraz równej lub wyższej niż 12 ton, przyczepy i naczepy (które łącznie z pojazdem silnikowym) posiadają dopuszczalną masę całkowitą: od 7 ton i poniżej 12 ton oraz równą lub wyższą niż 12 ton, a także autobusy. Obowiązek podatkowy w zakresie podatku od środków transportowych ciąży na osobach fizycznych i osobach prawnych będących właścicielami środków transportowych. Jak właścicieli traktuje się również jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, na które środek transportowy jest zarejestrowany, oraz posiadaczy środków transportowych zarejestrowanych w Polsce jako powierzone przez zagraniczną osobę fizyczną lub prawną podmiotowi polskiemu. Podatnicy powinni złożyć deklaracje na podatek od środków transportowych na dany rok podatkowy: w terminie do 15 lutego właściwemu organowi podatkowemu (gminie) oraz w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie obowiązku podatkowego (jeżeli obowiązek podatkowy powstał po 15 lutego).