Legislacja

Zaplanowane posiedzenie Komisji Infrastruktury

30 grudnia 2012

Na 3 stycznia 2013 r. zaplanowano wspólne posiedzenie sejmowych w tym komisji Infrastruktury. Rozpatrzony zostanie komisyjny projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy – Kodeks wykroczeń (dot.: kart parkingowych). Celem projektowanej ustawy jest wyeliminowanie lub co najmniej znaczące ograniczenie przypadków posługiwania się przez kierowców sfałszowanymi kartami parkingowymi, znaczące ograniczenie przypadków, w których kierowcy posługują się kartami wydanymi osobom które zmarły oraz stworzenie służbom uprawnionym do kontroli pojazdów lepszych możliwości sprawdzenia prawidłowości wykorzystywania karty parkingowej w sytuacji, gdy kierowca twierdzi, że przewozi osobę niepełnosprawną. W efekcie projektowana ustawa powinna przyczynić się do zwiększenia ilości miejsc parkingowych rzeczywiście dostępnych dla pojazdów osób niepełnosprawnych. Projektowana ustawa zakłada, że karta parkingowa będzie wydawana na określony okres czasu – maksymalnie na 5 lat. W ten sposób wyeliminowana zostanie istniejąca obecnie możliwość wieloletniego posługiwania się kartą wydaną na czas nieokreślony dla osoby, która zmarła. Data ważności karty jest bowiem tym elementem, który musi być możliwy do odczytania, gdy karta jest umieszczana za przednią szybą samochodu. Tym samym zostanie także wyeliminowana niespójność polskich rozwiązań, które przewidują możliwość bezterminowego wydawania kart parkingowych z zasadami unijnymi, które wymagają określenia w karcie terminu jej ważności. Obecna sytuacja powoduje bowiem, że w niektórych krajach UE polskie karty wydawane bezterminowo nie są uznawane, a na osoby z nich korzystające nakładane są sankcje, jak dla osób bez uprawnień. Wprowadzenie technicznych zabezpieczeń karty (ustawa nie przesądza rodzaju takich zabezpieczeń) oraz centralnej ewidencji kart parkingowych umożliwią szybkie ustalenie, czy karta umieszczona za przednią szybą samochodu jest kartą oryginalną. Utworzenie centralnej ewidencji kart parkingowych, w której będzie gromadzona m.in.informacja o numerze PESEL posiadacza karty (takie informacje nie będą umieszczane na samej karcie) pozwoli także na identyfikację kierowców posługujących się kartami ważnymi, biorąc pod uwagę datę ważności - ale wydanymi osobom które już zmarły – a więc de facto nieważnymi. Ta centralna ewidencja nie powinna być odrębnym bytem, lecz częścią istniejącej Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców. Pozwoli to na minimalizację kosztów przedsięwzięcia i sprawny proces kontrolowania sposobu użytkowania kart. Proponowane rozwiązania poddadzą też ścisłej kontroli wykorzystywanie kart parkingowych wystawianych placówkom, zajmującym się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób niepełnosprawnych. Najważniejsza zmiana to umieszczanie na takiej karcie numeru rejestracyjnego pojazdu użytkowanego przez placówkę - na stronie, która powinna być widoczna po umieszczeniu karty za przednią szybą samochodu. Ponadto, proponowana zmiana w Kodeksie wykroczeń ma na celu zaostrzenie kar za posługiwanie się kartą parkingową w sposób nieuprawniony lub kartą osoby zmarłej. Proponowana kara grzywny (w wysokości do 5000 zł) powinna być skutecznym narzędziem, przeciwdziałającym tego typu zjawiskom.