Legislacja

Zapytanie w sprawie zwrotów opłat za wydanie kart rejestracyjnych

2 lipca 2012

Poseł Ryszard Kalisz zaadresował do ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej interpelację nr 5905 w sprawie zwrotów opłat za wydanie kart rejestracyjnych pojazdów, pobranych przez powiaty w latach 2003-2006.

 

Interpelacja (nr 5905)

do ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej

w sprawie zwrotów opłat za wydanie kart rejestracyjnych pojazdów, pobranych przez powiaty w latach 2003-2006

Szanowny Panie Ministrze! Ustawową podstawę pobierania opłaty za kartę pojazdu stanowi przepis art. 77 ust. 3 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908, ze zm.). Przepis ten stanowi, że kartę pojazdu dla pojazdu samochodowego, innego niż określony w ust. 1, wydaje, za opłatą i po uiszczeniu opłaty ewidencyjnej, właściwy w sprawach rejestracji starosta przy pierwszej rejestracji pojazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Na mocy art. 77 ust. 4 pkt 2 ustawy Prawo o ruchu drogowym do określenia, w drodze rozporządzenia, wysokości opłat za kartę pojazdu upoważniony został minister właściwy do spraw transportu. Na podstawie tego upoważnienia wydane zostało rozporządzenie ministra infrastruktury z dnia 28 lipca 2003 r. w sprawie wysokości opłat za kartę pojazdu (Dz. U. Nr 137, poz. 1310).

Według przepisu § 1 ust. 1 tego rozporządzenia za wydanie karty pojazdu przy pierwszej rejestracji pojazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej organ rejestrujący pobierał opłatę w wysokości 500 zł. Dla określenia znaczenia i charakteru czynności znaczenie ma także przepis § 1 ust. 1 pkt 3 załącznika nr 1 do rozporządzenia ministra infrastruktury z dnia 27 września 2003 r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (Dz. U. Nr 192, poz. 1878, ze zm.). Zgodnie bowiem z tym przepisem organ rejestrujący pobiera określone przepisami opłaty stosownie do prowadzonego postępowania, bez możliwości zmiany ich wysokości lub rezygnacji z ich pobrania. W dniu 17 stycznia 2006 r. Trybunał Konstytucyjny wydał wyrok (sygn. akt U 6/04), w którym orzekł, iż ww. przepis jest niezgodny z art. 77 ust. 4 pkt 2 i ust. 5 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908, ze zm.) oraz art. 92 ust. 1 i art. 217 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Jednocześnie orzekł, iż rozpatrywany przepis traci moc z dniem 1 maja 2006 r.

W dniu 15 kwietnia 2006 r. minister transportu i budownictwa wydał nowe rozporządzenie w sprawie opłaty za kartę pojazdu, które to opublikowano w Dz. U. Nr 59, poz. 421. Opłata została ustalona na kwotę 75 zł. Wymienione rozstrzygnięcia mają istotne znaczenie dla powiatów i ich budżetów. Powiaty uzyskały znaczne korzyści finansowe z tytułu pobierania wyżej wymienionych opłat w ich pierwotnej wysokości. Naturalnie środki te były wykorzystywane na finansowanie działalności powiatów. W wyniku wyroku Trybunału Konstytucyjnego pojawiła się podstawa dla obywateli, którzy wnieśli opłaty, do uzyskania zwrotu różnicy między dawną i nową taryfą. Koszty zaspokojenia tych roszczeń ponoszą powiaty ze swoich budżetów. Zwrot zasądzonych sum stanowi duże obciążenie dla budżetów powiatów, któremu nie są one w stanie podołać bez negatywnych skutków dla wykonywania ich ustawowych zadań. Wątpliwe jest, aby jednostki samorządu terytorialnego powinny ponosić odpowiedzialność finansową za akty normatywne, niezgodne z aktami wyższego rzędu i konstytucją, wydawane przez ministrów kierujących działami administracji rządowej.

Szanowny Panie Ministrze! W związku z powyższym zwracam się do Pana Ministra z prośbą o udzielenie wyjaśnień i odpowiedzi na następujące zagadnienia:

1. Jakie jest stanowisko rządu dotyczące przedstawionego problemu?

2. Jakie działania zamierza podjąć Pan Minister?

3. Czy przygotowywany jest projekt zmian legislacyjnych mających zapobiec negatywnym dla powiatów skutkom orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego w wyżej wymienionej sprawie?

4. Czy rozważane są możliwości rekompensaty dla powiatów za straty związane ze zwrotem różnicy w wyżej wymienionych opłatach?

5. Czy istnieje fundusz, z którego środków można by zaspokoić roszczenia obywateli?

6. Czy możliwe jest wydzielenie środków z budżetu państwa na zaspokojenie tych roszczeń?

Z poważaniem

Poseł Ryszard Kalisz

Warszawa, dnia 18 czerwca 2012 r.

Słowa kluczowe karta pojazdu Sejm RP