Legislacja

Zasady korzystania z europejskiej karty parkingowej dla motocyklistów

29 lipca 2013

O zasady korzystania z europejskiej karty parkingowej przez motocyklistów zapytał w swojej interpelacji poseł Łukasz Borowiak. Pytania zaadresował do ministra transportu (interpelacja nr 18233). Karty parkingowej mogą używać również motocykliści (za wyjątkiem motorowerzystów), a sposób jej umieszczenia na pojeździe pozostaje do wymyślenia przez kierującego, przy czym należy każdorazowo spełnić warunek umożliwienia jej odczytania. W związku z zaistniałą sytuacją zwracam się do Pana Ministra z pytaniem: Czy ministerstwo w najbliższym czasie będzie proponowało zmiany w przepisach prawa, które umożliwią rozwiązanie opisanego przeze mnie problemu? - czytamy w interpelacji. Opowiadający, Zbigniew Rynasiewicz, sekretarz stanu powiedział m.inn.: nowelizacja przepisów art. 8 ustawy Prawo o ruchu drogowym jest obecnie przedmiotem prac podkomisji nadzwyczajnej, w ramach Komisji Polityki Społecznej i Rodziny oraz Komisji Infrastruktury, która rozpatruje komisyjny projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy Kodeks wykroczeń (druk sejmowy nr 823). Mając powyższe na względzie, wystąpiłem do przewodniczącego Komisji Polityki Społecznej i Rodziny pana Sławomira Piechoty (pismo nr TD-2wt-0702-1/13 z dnia 25 czerwca 2013 r.) z propozycją zmiany treści przepisu ust. 3 w art. 1 pkt 1 lit. a przywołanego wyżej projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy Kodeks wykroczeń (druk sejmowy nr 823) w zakresie podnoszonym w interpelacji pana posła Łukasza Borowiaka. Czekamy.

Interpelacja (nr 18233)

do ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej

w sprawie zasad korzystania z europejskiej karty parkingowej przez motocyklistów

Szanowny Panie Ministrze! W ostatnich latach można zauważyć zwiększoną ilość motocyklistów na drogach publicznych, w szczególności w okresie wiosenno-letnim. Duża część z tych osób posiada orzeczenie o stopniu niepełnosprawności oraz przysługującą z tego tytułu kartę parkingową. Jak wiadomo, w przypadku samochodów nie ma problemu z prawidłowym okazaniem karty parkingowej uprawniającej do bezpłatnego postoju w określonych miejscach, gdyż najczęściej wyłożona jest ona za przednią szybę od strony wewnętrznej samochodu. Problem natomiast powstaje w przypadku wymienionych wyżej motorów.

Artykuł 8 ust. 3 ustawy Prawo o ruchu drogowym komplikuje w znaczny sposób sprawę, stanowiąc, że: “Karta parkingowa powinna być umieszczona za przednią szybą pojazdu samochodowego w sposób umożliwiający jej odczytanie”. Pojazdem samochodowym w myśl cytowanej wyżej ustawy jest również motocykl, co szczegółowo określone jest w art. 2 pkt 45. W związku z powyższym stwarza to motocyklistom posiadającym kartę parkingową poważny problem, gdyż zgodnie z ustawą o ruchu drogowym: “Karta parkingowa powinna być umieszczona za przednią szybą pojazdu samochodowego w sposób umożliwiający jej odczytanie”. W takim przypadku należałoby więc znaleźć miejsce na motocyklu, gdzie będzie można umieścić kartę w sposób możliwie trwały. Jednak w takim przypadku właściciel karty narażony jest na jej kradzież lub zniszczenie, gdyż motor nie jest pojazdem zamkniętym.

Reasumując, karty parkingowej mogą używać również motocykliści (za wyjątkiem motorowerzystów), a sposób jej umieszczenia na pojeździe pozostaje do wymyślenia przez kierującego, przy czym należy każdorazowo spełnić warunek umożliwienia jej odczytania. W związku z zaistniałą sytuacją zwracam się do Pana Ministra z pytaniem: Czy ministerstwo w najbliższym czasie będzie proponowało zmiany w przepisach prawa, które umożliwią rozwiązanie opisanego przeze mnie problemu?

Z wyrazami szacunku

Poseł Łukasz Borowiak

Warszawa, dnia 23 maja 2013 r.

 

 

Odpowiedź na interpelację:

W związku z interpelacją pana posła Łukasza Borowiaka otrzymaną przy piśmie, nr SPS-023-18233/13, z dnia 6 czerwca 2013 r., dotyczącą zasad korzystania z europejskiej karty parkingowej przez motocyklistów, przedstawiam poniższe informacje.

Na wstępie, odnosząc się do kwestii podnoszonej w interpelacji pana posła Łukasza Borowiaka, uprzejmie wskazuję, iż regulacja zawarta w przepisach art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137, z późn. zm.) określa, że osoba niepełnosprawna o obniżonej sprawności ruchowej kierująca pojazdem samochodowym oznaczonym kartą parkingową może nie stosować się do niektórych znaków drogowych dotyczących zakazu ruchu lub postoju w zakresie, o którym mowa w przepisach rozporządzenia ministrów infrastruktury oraz spraw wewnętrznych i administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. Nr 170, poz. 1393, z późn. zm.).

Należy jednak wskazać, że zarówno przepisy przywołanej wyżej ustawy Prawo o ruchu drogowym, jak i przepisy rozporządzenia z dnia 31 lipca 2002 r. nie dają osobie niepełnosprawnej uprawnień do bezpłatnego korzystania ze stanowisk postojowych przeznaczonych dla pojazdów samochodowych osób niepełnosprawnych. Zerową stawkę opłat za parkowanie pojazdu samochodowego na drogach publicznych, w strefie płatnego parkowania dla niektórych użytkowników dróg (m.in. dla osób niepełnosprawnych posiadających kartę parkingową) może wprowadzić rada gminy (rada miasta), wydając akt prawa miejscowego na podstawie przepisów art. 13b ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260). Przepisy art. 8 ustawy Prawo o ruchu drogowym nie mają na celu zwolnienia osób niepełnosprawnych z obowiązku ponoszenia opłat za parkowanie pojazdu. Celem ustawodawcy przedmiotowej regulacji było zapewnienie osobom niepełnosprawnym możliwości sprawnego przemieszczania się po drogach publicznych. Dlatego też na podstawie przywoływanych wyżej przepisów osoba niepełnosprawna o obniżonej sprawności ruchowej kierująca pojazdem samochodowym oznaczonym kartą parkingową pod warunkiem zachowania szczególnej ostrożności może nie stosować się do niektórych zakazów określonych w § 33 ust. 2 wskazanego wyżej rozporządzenia z dnia 31 lipca 2002 r. Wymóg wynikający z przepisów art. 8 ust. 3 przywoływanej ustawy Prawo o ruchu drogowym, który zobowiązuje osobę niepełnosprawną do umieszczenia karty parkingowej za przednią szybą pojazdu samochodowego w sposób umożliwiający jej odczytanie, nie wyklucza osób niepełnosprawnych kierujących motocyklami z możliwości korzystania z ulg i uprawnień wynikających z karty parkingowej. Przywołany przepis w niektórych przypadkach może spowodować potrzebę dostosowania motocykla do potrzeb osób niepełnosprawnych, tak aby istniała możliwość umieszczenia karty parkingowej w sposób umożliwiający jej odczytanie.

Odpowiadając na pytanie postawione w interpelacji pana posła Łukasza Borowiaka, uprzejmie informuję Panią Marszałek, że obowiązujące brzmienie przepisów art. 8 wyżej wymienionej ustawy Prawo o ruchu drogowym, w myśl których karta parkingowa powinna być umieszczona za przednią szybą pojazdu samochodowego w sposób zapewniający jej odczytanie, stanowi wypełnienie wymogów wynikających z zalecenia Rady nr 98/376/WE z dnia 4 czerwca 1998 r. w sprawie karty parkingowej dla osób niepełnosprawnych (Dz. U. L 167 z 12.06.1998 r., s. 25).

Ponadto uprzejmie informuję Panią Marszałek, iż nowelizacja przepisów art. 8 ustawy Prawo o ruchu drogowym jest obecnie przedmiotem prac podkomisji nadzwyczajnej, w ramach Komisji Polityki Społecznej i Rodziny oraz Komisji Infrastruktury, która rozpatruje komisyjny projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy Kodeks wykroczeń (druk sejmowy nr 823). Mając powyższe na względzie, wystąpiłem do przewodniczącego Komisji Polityki Społecznej i Rodziny pana Sławomira Piechoty (pismo nr TD-2wt-0702-1/13 z dnia 25 czerwca 2013 r.) z propozycją zmiany treści przepisu ust. 3 w art. 1 pkt 1 lit. a przywołanego wyżej projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy Kodeks wykroczeń (druk sejmowy nr 823) w zakresie podnoszonym w interpelacji pana posła Łukasza Borowiaka.