Legislacja

Zastawiasz drogę pożarową, będą mandaty

11 stycznia 2011

f46fe469be2cb2719d34257b16c1f05604d6cb24

(Fot.: PD@N 371-33)

Jak donosi "Rzeczpospolita": Będą kary za utrudnianie akcji strażakom, mandat może wynieść od 50 do 500 zł - informuje gazeta. Gazeta dotarła do projektu nowelizacji rozporządzenia ministra spraw wewnętrznych i administracji w tej sprawie. Przewiduje on, że na karę narażą się osoby znajdujące się w strefie zagrożenia, które nie podporządkują się decyzjom kierującego akcją pożarniczą i nie udzielą mu pomocy na jego żądanie. Mandat zapłaci także osoba, która utrudnia dojazd do miejsca pożaru. Karane będzie także niezawiadomienie o pożarze.

Wprowadzenie zapisu umożliwiającego ukaranie osoby, która utrudnia straży pożarnej prowadzenie akcji ratowniczo-gaśniczej jest nowością. W stosunku do osób, które w trakcie pożaru nie zawiadomią właściwe jednostki (m.in. PSP, policję, centrum powiadamiania ratunkowego) lub osoby znajdujące się w strefie zagrożenia; nie podporządkują się decyzjom kierującego akcją ratowniczą i nie udzielą mu pomocy, na jego żądanie – może być zastosowana kara aresztu, grzywny (do 500 zł) albo kara nagany. Tak samo może być ukarana osoba, która utrudnia prowadzenie działań ratowniczych, a w szczególności utrudnia dojazd do miejsca pożaru. Natomiast osoby, które uniemożliwiają lub utrudniają prowadzenie czynności kontrolno-rozpoznawczych (np. odmawiają dostępu do obiektów lub pomieszczeń, nie stawiają się w czasie kontroli lub niewyznaczają osoby do reprezentowania ich w czasie kontroli) przez uprawnionego strażaka PSP mogą zostać ukarane grzywną w drodze mandatu karnego, a przez policję grzywną, aresztem lub ograniczeniem wolności. Uprawnienia mandatowe strażaków umożliwiają dyscyplinowanie osób, które w sposób jawny nie przestrzegają przepisów przeciwpożarowych lub są winne rażących zaniedbań w zakresie ochrony przeciwpożarowej.

Przypomnijmy, w nowelizacji Kodeksu wykroczeń dodano także nowy przepis. W myśl niego karze aresztu, grzywny do 500 zł lub nagany będzie podlegała osoba, która mając obowiązek ochrony przeciwpożarowej obiektu lub terenu – nie dopełnia swoich obowiązków. Będzie można karać m.in. za niezapewnienie odpowiednich warunków ewakuacji; brak wyposażenia w urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice; nieumieszczenie informacji o sposobie postępowania na wypadek pożaru oraz niewywieszenie w widocznym miejscu wykazu telefonów alarmowych; niedrożność przewodów dymowych i spalinowych czy nieprawidłowe utrzymywanie dróg pożarowych.

Cieszą wprowadzone i projektowane zmiany, pozostaje jednak nadal kwestia naszych reakcji na widoczne braki w zakresie ochrony naszych osiedli, dróg itd. Reagujmy.

Słowa kluczowe drogi pożarowe mandaty