Legislacja

Zaświadczenia dla kierowców zawodowych

7 lipca 2011

Na swoim plenarnym posiedzeniu Senat RP przyjął stanowisko w sprawie ustawy o zmianie ustawy o czasie pracy kierowców oraz ustawy o transporcie drogowym. Wprowadził jedną poprawkę do ustawy.

 

Opinia Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu RP

do ustawy o zmianie ustawy o czasie pracy kierowców oraz ustawy o transporcie drogowym

 

I. Cel i przedmiot ustawy

Opiniowana ustawa nowelizuje ustawę z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców oraz ustawę z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym. Zmiany w tych ustawach, jak wynika z uzasadnienia projektu (druk sejmowy nr 4145), mają na celu dostosowanie krajowych przepisów do postanowień decyzji Komisji nr 2009/959/UE z dnia 14 grudnia 2009 r. zmieniającej decyzję 2007/230/WE w sprawie formularza dotyczącego przepisów socjalnych odnoszących się do działalności w transporcie drogowym (Dz. Urz. UE L 330 z 16.12.2009, str. 80). Nowela wprowadza obowiązek posługiwania się nowym wzorem zaświadczenia dokumentującego działalność kierowcy, określonym w decyzji 2009/959/UE, zmieniającej decyzję 2007/230/WE. Zgodnie z art. 31 ust. 1 ustawy o czasie pracy kierowców zaświadczenie będzie wystawiane, w przypadku gdy kierowca:

- przebywał na zwolnieniu lekarskim,

- przebywał na urlopie wypoczynkowym,

- miał czas wolny od pracy,

- prowadził pojazd wyłączony z zakresu stosowania rozporządzenia (WE) nr 561/2006 lub Umowy AETR,

- wykonywał inną pracę niż prowadzenie pojazdu,

- pozostawał w gotowości do wykonywania pracy.

W porównaniu do aktualnie obowiązującego stanu prawnego nowy formularz znajdzie zastosowanie w trzech dodatkowych przypadkach: gdy kierowca miał czas wolny od pracy, wykonywał inną pracę niż prowadzenie pojazdu lub gdy pozostawał w gotowości do wykonywania pracy. Przedsiębiorca wykonujący przewóz drogowy będzie obowiązany wręczyć kierowcy zaświadczenie przed rozpoczęciem przewozu drogowego, a kierowca – podpisać takie zaświadczenie. Zgodnie z art. 31 ust. 4 wymienione powyżej przepisy znajdą odpowiednio zastosowanie do kierowcy niezatrudnionego przez przedsiębiorcę, lecz wykonującego osobiście przewozy na jego rzecz, oraz do przedsiębiorcy osobiście wykonującego przewozy drogowe. Zmiany w art. 87 ust. 1 i art. 89 ust. 2 ustawy o transporcie drogowym dotyczące wykazu dokumentów, które kierowca jest obowiązany okazać na żądanie organu kontroli, są konsekwencją zmian wprowadzanych w ustawie o czasie pracy kierowców.

Ustawa ma wejść w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

 

II. Przebieg prac legislacyjnych

Projekt ustawy (druk sejmowy nr 4145) został przedłożony przez Rząd. Stanowił on przedmiot prac sejmowej Komisji Infrastruktury. Zmiany wprowadzone do projektu na etapie prac sejmowych polegały na wyłączeniu obowiązku wystawiania zaświadczenia dokumentującego czas odpoczynku kierowcy (art. 31 ust. 1 pkt 3) oraz doprecyzowaniu, iż czasem pozostawania w gotowości jest czas, w którym kierowca pozostaje poza normalnymi godzinami pracy w gotowości do wykonywania pracy wynikającej z umowy o pracę w zakładzie pracy lub w innym miejscu wyznaczonym przez pracodawcę (art. 31 ust. 1 pkt 6), Sejm uchwalił opiniowaną ustawę na 94. posiedzeniu w dniu 10 czerwca 2011 r. w brzmieniu zawartym w sprawozdaniu komisji (druk sejmowy nr 4215).

III. Uwagi szczegółowe

Zgodnie ze zmienianym art. 87 ust. 1 ustawy o transporcie drogowym (art. 2 pkt 1 noweli) kierowca pojazdu samochodowego podczas wykonywania przewozu drogowego jest obowiązany mieć przy sobie i okazywać na żądanie uprawnionego organu kontroli kartę kierowcy, zapisy urządzenia rejestrującego samoczynnie prędkość jazdy i czas postoju, obowiązkowe przerwy i czas odpoczynku oraz zaświadczenie dokumentujące działalność kierowcy, o którym mowa w art. 31 ustawy o czasie pracy kierowców. Analiza przepisów ustawy o transporcie drogowym, w tym art. 72 pkt 5, art. 89 ust. 2 i 4, art.92a ust. 1 pkt 3, prowadzi do wniosku, iż brzmienie zmienianego przepisu jest niespójne z wymienionymi regulacjami. Przepisy te odnoszą się do "urządzenia rejestrującego samoczynnie prędkość jazdy, czas jazdy i czas postoju". W zmienianym art. 87 ust. 1 pominięto sformułowanie "czas jazdy". Należałoby wyjaśnić czy wyeliminowanie tej części przepisu było zabiegiem celowym. Wydaje się, iż zasadnym byłoby skorelowanie terminologii nowelizowanego przepisu z pozostałymi przepisami ustawy poprzez uzupełnienie art. 87 ust. 1.

 

Propozycja poprawki:

- w art. 2 w pkt 1, we wprowadzeniu do wyliczenia po wyrazach "prędkość jazdy" dodaje się wyrazy ", czas jazdy".

Iwona Kozera-Rytel Legislator