Legislacja

Zatrudnianie osób niepełnosprawnych

5 grudnia 2008

Sejm przegłosował ustawę o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Wprowadzone zmiany związane są z wymogiem dostosowania przepisów obowiązujących w Polsce do przepisów Unii Europejskiej, w zakresie udzielania pomocy publicznej pracodawcom zatrudniającym osoby niepełnosprawne, zgodnie z rozporządzeniem Komisji Europejskiej nr 800/2008. Ustawa przewiduje między innymi następujące zmiany: pracodawcy wykonujący działalność gospodarczą otrzymają dofinansowanie kosztów płacy pracownika niepełnosprawnego w wysokości uzależnionej od stopnia i rodzaju niepełnosprawności, nie więcej jednak niż 75 %, podstawą do ustalania kwot dofinansowania będzie najniższe wynagrodzenie obowiązujące w danym roku, a nie jak dotychczas w roku poprzednim, na okres przejściowy jednego roku utrzymane zostanie zróżnicowanie wysokości wsparcia dla chronionego i otwartego rynku pracy; z dofinansowania do wynagrodzenia będą mogli skorzystać także pracodawcy zatrudniający osoby niepełnosprawne, które nabyły prawo do emerytury, pracodawcy, którzy ponieśli dodatkowe koszty wynikające z zatrudnienia osób niepełnosprawnych będą mogli uzyskać ich rekompensatę, od kwot nienależnie pobranych ze środków państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz kwot stanowiących różnicę pomiędzy kwotą wypłaconą, a faktycznie należną - jeśli kwota wypłacona ze środków PFRON była minimalna - naliczane będą odsetki jak dla należności podatkowych. Ustawa została przekazana do dalszych prac w Senacie, który rozpatrzy ją w dniach 11, 16-18 grudnia br.