Legislacja

Zmiana czynności podsekretarzy stanu w resorcie transportu

17 maja 2013

95a7b505897f9da5a4b97f36809388cb76b8929e

fdbcd59a44cad05f75951fa895d0de5b1da856d4(Fot.: PD@N 463-35-36)

 

Maciej Jankowski, (ur. 20.11.20160), absolwent Wydziału Prawa i Administracji oraz Wydziału Filozoficzno-Historycznego Uniwersytetu Łódzkiego. Doktor nauk prawnych, radca prawny. Asystent, adiunkt na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego w latach 1985-1993. Doradca Ministra w Urzędzie Rady Ministrów w latach 1992-1993. Od 1993 r. radca prawny i manager, między innymi w latach 1996-2004 wiceprezes, a następnie prezes firmy wydawniczej. Przewodniczący Zespołu do spraw testów regulacyjnych i Ocen Skutków Regulacji w MTBiGM.

W Dzienniku Urzędowym Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 17 maja 2013 r. pod pozycją 23 opublikowano zarządzenie nr 10 Ministra z dnia 16 maja 2013 r. w sprawie tymczasowego ustalenia zakresu czynności Podsekretarzy Stanu oraz zakresu zastępowania Ministra na czas nieobecności Sekretarza Stanu. Podsekretarz Stanu Maciej Jankowski (MMJ)(fot.) z upoważnienia Ministra podejmuje decyzje i zajmuje stanowisko w sprawach m.inn. polityki transportowej i transportu drogowego. Odpowiada za: współpracę z Sejmem i Senatem, w tym odpowiada za bieżącą koordynację spraw parlamentarnych w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, koordynację procesu wdrażania prawa Unii Europejskiej do polskiego systemu prawnego, koordynację działalności legislacyjnej w Ministerstwie. Z upoważnienia Ministra sprawuje merytoryczny nadzór nad realizacją zadań m.inn. przez: Departament Polityki Transportowej i Współpracy Międzynarodowej (TP), Departament Prawny (DP), Departament Transportu Drogowego (TD). W imieniu Ministra sprawuje nadzór m.inn. nad: Głównym Inspektorem Transportu Drogowego, Instytutem Transportu Samochodowego, Transportowym Dozorem Technicznym.