Legislacja

Zmiana w przepisach o ulgowych przejazdach

9 kwietnia 2008

Traci moc rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji z dnia 9 grudnia 2002 r. w sprawie rodzajów dokumentów poświadczających uprawnienia do korzystania z ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego.

Źródło Dz.U. 2002.208.1774