Legislacja

Zmiany czasu pracy kierowców już obowiązują

20 czerwca 2007

W życie wchodzi ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zmianie ustawy o czasie pracy kierowców oraz o zmianie niektórych innych ustaw. Zgodnie z nowymi przepisami czasem pracy kierowcy jest czas od rozpoczęcia do zakończenia pracy, która obejmuje wszystkie czynności związane z wykonywaniem przewozu drogowego, między innymi: prowadzenie pojazdu, załadowywanie i rozładowywanie oraz nadzór nad załadunkiem i wyładunkiem, nadzór oraz pomoc osobom wsiadającym i wysiadającym, czynności spedycyjne. Nowelizacja wyłącza pewne okresy z wliczania ich do czasu pracy kierowcy. I tak do czasu pracy nie wlicza się: czasu dyżuru, jeżeli podczas dyżuru kierowca nie wykonywał pracy, nieusprawiedliwionych postojów w czasie prowadzenia pojazdu, dobowego nieprzerwanego odpoczynku, przerwy w pracy, jeżeli kierowcę obowiązuje przerywany system czasu pracy – komentuje “Gazeta Prawna”. Tygodniowy czas pracy kierowcy, łącznie z godzinami nadliczbowymi, nie może przekraczać przeciętnie 48 godzin w przyjętym okresie rozliczeniowym nieprzekraczającym 4 miesięcy. Wskazany powyżej wymiar czasu pracy obowiązuje także kierowcę zatrudnionego u więcej niż jednego pracodawcy. W ustawie nowelizującej rozszerzono zakres obowiązywania ustawy o czasie pracy kierowców poprzez odpowiednie stosowanie jej przepisów do motorniczych tramwajów. Zdecydowano się na ten krok ze względu na porównywalną uciążliwość pracy motorniczych tramwajów i kierowców pojazdów w komunikacji miejskiej. Dlatego obie te grupy zawodowe zostaną objęte zasadami ochronnymi, jakie rozporządzenie (WE) nr 561/2006 przewidziało dla kierowców pojazdów użytkowanych w przewozach regularnych osób na trasach poniżej 50 km. Przepis wprowadzający obowiązek odpowiedniego stosowania przepisów o czasie pracy kierowców do motorniczych tramwajów wejdzie w życie1 stycznia 2009 r.

Źródła Dziennik Ustaw z 5 czerwca 2007 r., Nr 99, poz. 661 "Gazeta Prawna" - "Nowe prawo dla twórców, inwestorów, kierowców i adwokatów"